Uvodnik GM 58

0

Vesna Kovačević

Iako je stav da bez upo­tre­be in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja ne­ma raz­vo­ja u struč­nim kru­go­vi­ma ak­si­om, prak­sa po­ka­zu­je da još ima mno­go onih ko­ji ose­ća­ju ot­por pre­ma “no­vo­ta­ri­ja­ma” ove vr­ste ili na ula­ga­nje u ICT gle­da­ju kao na tro­šak ko­ji va­lja iz­be­ći ili bar sma­nji­ti. Isti­na, pri­me­ra do­bre prak­se po­ve­ća­nja efi­ka­sno­sti i kon­ku­rent­no­sti uvo­đe­njem sa­vre­me­nih in­for­ma­tič­kih re­še­nja u po­slov­ne to­ko­ve ima i kod nas (ne­ki će bi­ti pri­ka­za­ni na kon­fe­ren­ci­ji Udru­že­nja eRa­zvoj 23. mar­ta, a ne­ki me­sec da­na ka­sni­je na već tra­di­ci­o­nal­noj E-tr­go­vi­ni), ali da­le­ko su broj­ni­ji oni ko­ji sve­do­če da i u po­slo­va­nju po­sto­je “zo­ne kom­fo­ra” u ko­ji­ma se te­ško ži­vi, ali se još te­že iz njih iz­la­zi.

Upra­vo iz raz­lo­ga što ve­ru­je­mo u po­zi­ti­van efe­kat ko­ji in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je mo­gu da ima­ju na po­slo­va­nje, naš sa­go­vor­nik u ovom iz­da­nju ča­so­pi­sa je  Ati­la Ma­dai, iz­vr­šni di­rek­tor IDC Adri­a­ticks Sr­bi­je, de­la IDC-a, kor­po­ra­ci­je ko­ja se ba­vi pra­će­njem, ana­li­zom i prog­no­zi­ra­njem kre­ta­nja na tr­ži­štu pro­iz­vo­da i uslu­ga ve­za­nih za ICT. Po­zna­va­nje sta­nja i  raz­u­me­va­nje tren­do­va u ovoj obla­sti zna­čaj­no je kao na­čin da se stek­ne ši­ra sli­ka i mo­žda bo­lje raz­u­me me­đu­za­vi­snost teh­no­lo­gi­je, eko­no­mi­je i po­li­tič­kih pri­li­ka, a i da se pre­ma struk­tu­ri ula­ga­nja u in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je do­ne­se za­klju­čak o ni­vou raz­vo­ja tr­ži­šta i nje­go­voj pri­vlač­no­sti za stra­ne in­ve­sti­to­re.

Ve­ru­je­mo da će in­for­ma­ci­je ko­je je go­spo­din Ma­dai ovom pri­li­kom po­de­lio sa na­ma bi­ti vi­še ne­go ko­ri­sne me­na­dže­ri­ma u osmi­šlja­va­nju tak­ti­ka i pla­ni­ra­nju po­te­za u na­red­nom pe­ri­o­du uz uva­ža­va­nje pro­jek­to­va­nih dru­štve­no-eko­nom­skih i po­li­tič­kih okol­no­sti ko­je će bi­ti “da­tost”.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

About Author

Comments are closed.