Uvodnik GM 100

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica

Upra­vlja­nje lju­di­ma, fi­nan­si­ja­ma, ma­te­ri­jal­nim do­bri­ma… tek je deo te­ma ko­je po­kri­va­mo u ovom iz­da­nju ča­so­pi­sa. Ide­ja nam je bi­la da da­mo svoj do­pri­nos us­peš­no­sti kom­pa­ni­ja uka­zi­va­njem na ne­ke stva­ri ko­je se če­sto pre­ne­bre­ga­va­ju, a ko­je su pred­u­slov za do­no­šenje kva­li­tet­nih od­lu­ka i re­a­li­za­ci­ju za­cr­ta­nih ci­lje­va.

Tu je i pri­ča o po­de­li od­go­vor­no­sti u or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ovog pu­ta is­pri­ča­na iz dru­ga­či­jeg ugla. Po­ve­za­na sa ade­kvat­nim si­ste­mom na­gra­đi­va­nja, ona je do­bra smer­ni­ca da u or­ga­ni­za­ci­ji bu­de „čist ra­čun” i vla­da „du­ga lju­bav”.

Mo­guć­nost de­le­gi­ra­nja dnev­nih ma­nu­el­nih za­da­ta­ka au­to­ma­ti­zo­va­nom di­stri­bu­ci­jom pred­sta­vlja no­vu eru teh­no­lo­gi­je u una­pre­đe­nju rad­nih pro­ce­sa – pi­še u au­tor­skom tek­stu za „GM Bu­si­ness“ ma­ga­zin Ro­nald Ra­vel, Bus­si­ness Unit Di­rec­tor u kor­po­ra­ci­ji Tos­hi­ba Eu­ro­pe. Ni­je taj­na da ključ za ne­sme­ta­no od­vi­ja­nje po­slov­nih pro­ce­sa u sa­vre­me­nom di­gi­tal­nom do­bu le­ži u mo­guć­no­sti da za­po­sle­ni ra­de što br­že i što flek­si­bil­ni­je, bez ob­zi­ra na to gde se na­la­ze. To je omo­gu­će­no, pre sve­ga, za­hva­lju­ju­ći sve ve­ćoj ras­pro­stra­nje­no­sti mo­bil­nih ure­đa­ja i ši­ro­ko­po­ja­snog in­ter­ne­ta, kao i teh­no­lo­gi­ji in­for­ma­tič­kog obla­ka – cloud. Tekst će si­gur­no bi­ti vi­še­stru­ko ko­ri­stan pre sve­ga in­for­ma­ci­o­nim me­na­dže­ri­ma (CIO) ko­ji, sma­tra au­tor, tre­ba da bu­du sve­sni „da je mo­guć­nost pri­stu­pa ba­zič­nim, ključ­nim do­ku­men­ti­ma dok su za­po­sle­ni u po­kre­tu – je­dan, a ko­riš­će­nje ove teh­no­lo­gi­je za po­drš­ku po­slov­nim pro­ce­si­ma i sre­đi­va­nje po­da­ta­ka ko­ji mo­gu da slu­že kao in­for­ma­ci­je za au­to­ma­ti­zo­va­nu ak­ci­ju u okvi­ru kom­pa­ni­je – pot­pu­no no­vi aspekt ove pri­če“.

I ko­nač­no, ma­da ne ma­nje bit­no, ka­ko je mu­drost u upra­vlja­nju kom­pa­ni­ja­ma če­sto po­ve­za­na sa mu­droš­ću upra­vlja­nja so­bom, sa­dr­ža­ju smo do­da­li još jed­nu „li­fe co­ac­hing” lek­ci­ju. Ovog pu­ta reč je o pa­met­nom iz­be­ga­va­nju kon­fli­ka­ta stra­te­gi­ja­ma ko­je u svo­joj knji­zi „Emo­ci­o­nal­na in­te­li­gen­ci­ja 2.0” pred­la­že dr. Tra­vis Brad­be­rry. Na­da­mo se da će i ona do­pri­ne­ti da je­zik ko­mu­ni­ka­ci­je u kom­pa­ni­ja­ma za­i­sta po­sta­ne je­zik spo­ra­zu­me­va­nja.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

About Author

Comments are closed.