HR: Bolji položaj ili veća marginalizacija?

0

Piše: Nataša Šovljanski

Da li se poslodavci u iščekivanju stupanja na snagu kvotnog sistema Zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom spremaju za sprovođenje istog ili za njegovo izvrdavanje?

S obzirom na vrstu i težinu prepreka na koje će se naići verovatno je da će mnogi podleći iskušenju izvrdavanja Zakona umesto njegove savesne primene. Najveći  problem sa kojim će se poslodavci suočiti kada u maju mesecu stupi na snagu kvotni sistem zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste neadekvatna kvalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom. Naime, među osobama sa invaliditetom najveći je broj onih koji su nekvalifikovani ili polukvalifikovani. Zbog toga se slobodno može zaključiti da je inkluzivno obrazovanje preduslov inkluzivnom zapošljavanju.

Poslodavci zabrinuti

Iako je Zakon stupio na snagu, još uvek nedostaju procedure za njegovu primenu, a i postojeći zakonski propisi su neusklađeni. Većina poslodavaca smatra da je najurgentnije donošenje pravilnika o načinu procene radne sposobnosti osoba sa invaliditetom.

Za neke poslodavce je sama priroda njihovog posla prepreka koja im onemogućava primenu kvotnog sistema, ali bez obzira na to i oni će u odsustvu kriterijuma za izuzeće morati da snose deo finansijske odgovornosti.

Poslodavci smatraju da i sama država, kao najveći poslodavac, mora da postane primer dobre prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i da preuzme odgovornost za svoju nedelotvornost. Međutim, postojeća situacija je takva da država kvotnost dokazuje na godišnjem nivou, a privreda na mesečnom, pri svakom obračunu zarada koji se dostavlja Poreskoj upravi.

Takođe, neki poslodavci se pitaju koliko je realna primena ovog zakona i s aspekta samih osoba sa invaliditetom koje će zasnivanjem radnog odnosa izgubiti neka od već stečenih prava, odnosno pravo na socijalnu zaštitu.

U tom smislu treba imati u vidu da možda ni sve osobe sa invaliditetom nisu spremne na stalno zaposlenje, pa je realno očekivati  primedbe poput onih da im je teško da putuju svaki dan do i sa posla, da im ne odgovora radno vreme, da im je mala plata i slično.

Tekst u celosti možete pročitati u našem virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.