Alternativna rešenja pri nagrađivanju

0

Odlomak iz knjige “Šargarepe – o motivaciji bonusima i nagradama”, Bo Jeghult

Preuzeto sa https://www.asee.biz/alternativna-resenja-pri-nagradjivanju/

Vre­me je da pro­na­đemo neo­p­hod­na al­ter­na­tiv­na re­še­nja za na­gra­đi­va­nje spo­sob­nih li­de­ra.

Da li po­sto­ji mo­guć­nost da se no­vac i vla­sni­štvo ko­je pod­ra­zu­me­va­ju ve­li­ko­du­šni ugo­vo­ri ključ­nog oso­blja iz sa­mog vr­ha pred­u­ze­ća do­pu­ne ili za­me­ne ne­kom dru­gom va­ri­jan­tom ko­ja bi se za­sni­va­la na unu­tra­šnjoj mo­ti­va­ci­ji? To bi bi­lo po­želj­no iz vi­še raz­lo­ga. Ne za­to što ne­ko že­li da od­bi­je no­vac, već za­to što su ma­te­ri­jal­ni si­ste­mi na­gra­đi­va­nja vi­še pu­ta za­ka­za­li. Ne sa­mo u po­gle­du mo­ti­va­ci­je, već i u po­gle­du mo­ra­la.

Da li mo­že­mo da pro­gla­si­mo ne­ke pri­vred­ni­ke po­ča­snim pro­fe­so­ri­ma ili dok­to­ri­ma? Već du­go se go­vo­ri o to­me da bi po­red še­fov­skih po­zi­ci­ja tre­ba­lo da po­sto­ji i ne­ka al­ter­na­tiv­na pro­fe­si­o­nal­na le­stvi­ca, a ta za­mi­sao je na ne­ko­li­ko me­sta i spro­ve­de­na. Ovo re­še­nje bi ob­ra­do­va­lo i tvor­ce si­ste­ma na­gra­đi­va­nja.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.