Struktura borda direktora: PAEI kôd kolegijuma

0

Piše: Slobodan Ivošević

U različitim fazama rasta preduzeću potrebni su različiti funkcionalni menadžeri za izvršavanje poslova. Tokom uzrastanja na krivi životnog ciklusa preduzeća potrebno je sastaviti komplementaran funkcionalan tim (kolegijum) koji će preduzeće voditi ka top-formi i tamo ga zadržati maksimalno moguće dugo. U ovom tekstu, inspirisanom učenjem dr Isaka Adižesa, predstavljen je pun sastav kolegijuma koji treba da ima jedno veliko preduzeće (devet izvršnih menadžera), dok se kod srednjih i malih on reducira spajanjem i izmeštanjem obavljanja nekih funkcija van preduzeća (šest, odnosno pet izvršnih menadžera).

Vlasnik/generalni menadžer (prvi čovek)

PaEi – Osnivač

Na čelu preduzeća, bilo da je u pitanju osnivač/vlasnik ili unajmljeni menadžer,
treba da je ličnost sa kôdom Osnivača (Preduzetnika). To treba da bude osoba od ideje i inicijative, koja se ne plaši promena i koja je u stanju da po sopstvenom planu akcije odredi pravac koji odgovara promenama u okruženju.
Osnivač je osoba koja primarno ispunjava uloge proizvođača i preduzetnika; samopokretač orijentisan na zadatak. Kreativan je i spreman da preuzima rizike. Obično je vrlo otvoren, sa uzbudljivim idejama kojima “pali” saradnike. Brine o upravljanju i integraciji ljudi, ali nema sklonost  da uspostavlja sisteme upravljanja, niti je sklon da jasno prenosi vrednosti koje želi da ostvari. On je organizacioni improvizator.

Osnivač smatra da svi treba da vole kompaniju koju je on osnovao i dele njegove vrednosti i stavove. Ako se podređeni ne uklapaju ili ne dele njegovu viziju i zahteve on se okreće protiv njih, uklanja ih  ili sami odlaze. To je tamna strana njegove ličnosti. Potrebno je da sebe kultiviše do  izlaska preduzeća iz Go-Go faze (u kojoj se ne biraju poslovi) i trenutka kada je neophodno profesionalizovati menadžment (faza Adolescencije). U protivnom, može postati smetnja daljem razvoju. Kultivisanje sopstvene ličnosti mora usmeravati ka razvoju sposobnosti integrisanja i izmene ličnog menadžersko-liderskog kôda u liderski kôd Državnika (PaEI), koji je u stvari istinski kôd prvog čoveka preduzeća. Odatle može da teži samoizgradnji i postane „Idealni menadžer“ (PAEI) koji koordinira svoj tim – stručni kolegijum.

Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi emocija (duša), sposobnosti preduzimanja – preduzetništva i/ili preduzimljivosti, odnosno ideji, zamisli.

Izvršni HR menadžer (drugi čovek)

paEI – Učitelj (lider)

Ljudi u preduzeću treba da jesu i mogu biti pokretači svih drugih izvora snaga (resursa). Zato se pitanju izbora i raspoređivanja kadrova mora posvetiti dužna pažnja. Izvršni direktor na tim poslovima treba da ima kôd Učitelja koji vodi procese i ljude ka punoj samoaktuelizaciji kako bi iskazali sve svoje talente (sklonosti i sposobnosti). On je drugi čovek, jak u idejama i izgradnji zajedništva. Prevashodno je orijentisan na prenošenje znanja drugima i tako ujedinjuje ljude. Ima ideje kako da se sprovodi misija koja je proistekla iz prihvaćene vizije Osnivača. U određenim situacijama može da se uključi i u proizvođenje rezultata, kao i u planiranje, organizovanje i kontrolu procesa.

Praksa pokazuje da je svakom Osnivaču potreban jak drugi čovek, ali i da ga uglavom nemaju. To se, donekle, može razumeti, jer se takav profil menadžera ne školuje na fakultetima za menadžment, već se gradi sticanjem bogatog iskustva u radu sa ljudima.

Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi duha, sposobnosti integrisanja, ucelovljivanja kako sebe sa drugima, tako i drugih međusobno.

Izvršni menadžer za organizaciju i informacioni sistem

PAeI – Pastir

Nakon ljudi, organizaciono strukturiranje preduzeća i pokrivanje te strukture informatičkom tehnologijom predstavlja „uslov svih uslova“ za postizanje delotvornosti poslovnog sistema. „Dobra organizacija je pomoćnik brzine“  (Marlen Ditrih), a informacija je osnov efikasnosti i konkurentnosti. IT tehnologija je “lepak” koji vezuje zaposlene u preduzeću u veliki tim i čuva ga od unutrašnjih i spoljnih udara tako što informacije potrebne za donošenje odluka dostavlja na sva važna mesta odlučivanja pravovremeno. Izvršni menadžer organizacije i informacionog sistema stoga treba da ima kôd Pastira. On treba da se bavi stvaranjem kratkoročnih rezultata, usredsređujući se na efikasnost sistema i kontrolu, ali i da bude sposoban da integriše ljude tako što uvažava njihove zahteve za poboljšanjem unutrašnje organizacije i informacijama. On dopušta drugima da iznesu ideje i diskutuje o njima, ali sam donosi odluke o načinima implementacije zahteva. Blizak je i pristupačan saradnicima. Svoju kreativnost koristi da, integrisan sa saradnicima, očuva resurse organizacije.

Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi uma (misli) sposobnosti administriranja – služenja i upravljanja.

Izvršni menadžer planiranja, razvoja i kvaliteta

PAEi – Graditelj

Izvršni menadžer razvoja preduzeća treba da bude čovek od stručnosti i ideje, čovek koji vidi celu sliku onoga što želi da postigne dok rezultati još nisu očigledni. Zna koji se rezultati mogu ostvariti, ali često sistem koji ima u glavi u nedovoljnoj meri dočarava ljudima koje pokušava da integriše radi ostvarivanja ciljeva i prioriteta koje je zamislio. On je Graditelj koji se često nađe u ulozi neshvaćenog genija, iako je orijentisan na dobrobit celine. Sve što želi da bude stvoreno usmereno je na dobro pojedinaca i celine preduzeća.
Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi emocija (duša), sposobnosti preduzimanja – preduzetništva i/ili preduzimljivosti, odnosno ideji, zamisli.


Izvršni menadžer proizvodnje (u proizvodnoj kompaniji)

PAei – Šef

Preduzeće je uvek udruživanje ljudi oko nekih ciljeva. To podrazumeva proizvođenje rezultata na kratak i dug rok. Procesima proizvodnje treba da upravlja menadžer sa kôdom Šefa. On je starešina orijentisan na postizanje uspeha, rezultata i kontrolu. U stanju je da sasluša svaku pojedinačnu želju ili potrebu i svaki argument, pri čemu  primenjuje iskustvom stečeno znanje i moć rasuđivanje, i tako dolazi do razumnih zaključaka. Kreativnost koristi u saglasnosti sa ciljevima organizacije i u skladu sa tim ujedinjuje ljude. Integrisan je sa nadređenima, bočno sa kolegama i na dole sa podređenima.
Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi energije (volje), sposobnosti da se teži postignuću rezultata.

Izvršni direktor marketinga

paEi – Preduzetnik

Po rečima profesora dr Vojina Kalinića „marketing je misaoni deo prodaje. Dakle, poslovima upravljanja marketinga na nivou preduzeća treba da se bavi menadžer sa kôdom Preduzetnika. To je osoba koja inicira promene koje će pomoći preduzeću da se prilagodi promenama u okruženju. On analizira kako snage okoline utiču na organizaciju kao i snage i slabosti samog preduzeća. Ustanovljava pravac akcije koji će najbolje odgovarati promenama u okruženju. Samostalno razvija planove akcije. Kreativan je i spreman da preuzme rizik.
Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi emocija (duša), sposobnosti preduzimanja – preduzetništva i/ili preduzimljivosti, odnosno ideji, zamisli.

Izvršni direktor prodaje

PaEi – Osnivač

Ako je marketing misaoni deo prodaje, onda je prodaja udarna igla marketinga. Izvršni direktor prodaje zato treba da ima kôd Osnivača, baš kao što ima vlasnik ili Generalni menadžer. Razlika je samo u tome što on osniva – zaključuje poslove a ne preduzeće.

Osnivač je osoba koja primarno ispunjava uloge proizvođača i preduzetnika, samopokretač orijentisan na zadatak. Kreativan je i spreman da preuzima rizike. Obično je vrlo otvoren, sa uzbudljivim idejama kojima “pali” saradnike, u ovom slučaju prodavce. Brine o upravljanju i integraciji ljudi, ali nema sklonost  da uspostavlja sisteme upravljanja, niti je sklon da jasno prenosi vrednosti koje želi da ostvari. On je organizacioni improvizator, pa ga je potrebno podržavati sistemima za upravljanje prodajom, kako se ona ne bi izrodila u niz pojedinačnih akcija.
Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi energije (volje), sposobnosti da se teži postignuću rezultata.

Izvršni direktor finansija

PAeI – Pastir

Pored ljudi čije je znanje sila, preduzeću je potreban i novac koji je, po neimenovanom Rotšildu, velesila. U preduzećima se večito vodi bitka između marketingaša (Preduzetnika) i finansijera (Pastir) oko novca. Prvi bi da ga troše, a potonji da ga čuva. Izvršni direktor finansija po prirodi stvari treba da sačuva novac od neracionalnih trošenja, ali i da ga uloži radi prinosa, ukoliko je to moguće.
Kao i izvršni menadžer organizacije i informacionog sistema on ima zadatak da novac stavi u funkciju integracije preduzeća, jer je novac “mleko” (obrtna sredstva) kojim se ono hrani i preživljava. On se bavi proizvodnjom kratkoročnih rezultata (tok gotovine, plasman slobodnog novca) i usredsređuje se na efikasnost i kontrolu, nastojeći da, integrisan sa saradnicima, očuva resurs zvani novac.
Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi uma (misli) sposobnosti administriranja – služenja i upravljanja.

Izvršni direktor računovodstva

pAEi – Đavolov advokat

Računovodstvo je upravljačka funkcija zasnovana na analizi knjigovodstvenih podataka kao istorije poslovanja. Računovodstvene analize su temelj za donošenje najboljih mogućih odluka za povlačenja poslovnih poteza.
Izvršni menadžer računovodstva treba da ima kôd Đavolovog advokata koji ima sopstvene ideje i shvatanja šta, kada i kako treba raditi. On je večiti oponent, kritički orijentisan, donosilac loših vesti.  Iako nije baš omiljen u preduzeću, može doprineti višem stepenu integracije i time postizanju planiranih rezultata.
Prirodno ishodište ovog kôda je u sferi emocija (duša), sposobnosti preduzimanja – preduzetništva i/ili preduzimljivosti, odnosno ideji, zamisli.

Preduslov uspeha

Na navedeni način sastavljen tim vrhovnog menadžmenta obezbeđuje visoku verovatnoću uspeha: u celini visoka orijentacija na preduzetničke ideje (6E), postignuće (6P) i upravljanje (5A), kao i  dovoljna integracija sa ključnih područja (3I) – ljudski resursi, organizacija i informacioni sistem i finansije. Pri tome, potrebno je i da svaki izvršni menadžer vodi računa da strukturu sopstvenog menadžersko-liderskog kôda (48 svojstava) neprestano usklađuje sa kolegama i izgrađuje je kako bi se postigla najveća moguća međusobna sadelatnost (sinergija) i harmonija (usklađenost) u okviru stručnog kolegijuma, a preko toga i u celom preduzeću.

Share.

About Author

Comments are closed.