PR – drugi najstariji zanat na svetu

0

Napisao: Dragan Ćirić

Glav­ni pro­blem di­sci­pli­ne Pu­blic Re­la­ti­ons je­ste či­nje­ni­ca da ko­li­ko god lju­di ima u tom po­slu to­li­ko ima i de­fi­ni­ci­ja PR-a. Sti­če se uti­sak da ni­ko ni­je u pot­pu­no­sti si­gu­ran šta sve pod­ra­zu­me­va ba­vlje­nje od­no­si­ma s jav­no­šću.

U u­sre­tu sa lju­bo­pi­tlji­vim dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma po­put sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je, na pi­ta­nje šta je to PR, imam spre­man od­go­vor: “Ja mo­je kli­jen­te ute­ru­jem u no­vi­ne. Oni me­ne pla­ća­ju da na­go­va­ram no­vi­na­re da le­po pi­šu o nji­ma”. To je pri­lič­no do­bra de­fi­ni­ci­ja i opi­su­je deo od­no­sa s jav­no­šću ko­ji je bez sum­nje naj­tra­že­ni­ji kod nas i u sve­tu – pri­ba­vlja­nje pu­bli­ci­te­ta. Na ža­lost, ona ne po­kri­va ogro­man deo od­no­sa s javno­šću ko­ji ne­ma ve­ze sa pu­bli­ci­te­tom…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.
Share.

About Author

Comments are closed.