Uvodnik GM 76/77

0

Vesna Kovačević

 

Nepisano pravilo je da se na kraju svake godine svode računi i pravi retrospektiva postignuća u proteklih dvanaest meseci. No, kako ovim izdanjem ne samo što iskoračujemo iz stare godine, već pravimo i prvi korak u „jubilarnoj“ desetoj godini postojanja „GM-a“, naš pogled unazad doseže dalje – taman toliko da obuhvati karakteristične teme i reprezentativne priloge objavljene u ovom periodu, dovoljno ilustrativne da podsete na viziju koju smo sledili od osnivanja časopisa i da svedoče o našoj doslednosti cilju da on bude „pomoć menadžerima u iznalaženju načina da stvarajući funkcionalne sisteme posao učine produktivnijim, a svoje zaposlene efektivnijim, ne zaboravljajući pri tom društvenu misiju preduzeća”.

Ka­ko su ne­ki od tek­sto­va iz ovog bro­ja ob­ja­vlje­ni dav­nih da­na, ka­da ča­so­pis još ni­je imao svo­je vir­tu­el­no iz­da­nje (ne­li­mi­ti­ra­no do­me­tom di­stri­bu­te­ra i fi­zič­kom uda­lje­no­šću či­ta­la­ca) ovo je pri­li­ka da ih uči­ni­mo do­stup­nim i oni­ma ko­ji tada ni­su mogli da ih pro­či­ta­ju.

Ovo iz­da­nje je iz­raz za­hval­no­sti sa­rad­ni­ci­ma ko­ji su tu od sa­mog po­čet­ka, ne­se­bič­no ugra­đu­ju­ći svoj au­to­ri­tet u ugled ča­so­pi­sa, i sa­rad­ni­ci­ma ko­ji su nam se ka­sni­je pri­dru­ži­li do­no­se­ći no­vi po­let i sve­že ide­je, i omaž čla­no­vi­ma Re­dak­ci­je ko­ji vi­še ni­su me­đu na­ma, ali su svo­jom lju­ba­vlju uči­ni­li da za­u­vek bu­du “pri­sut­no od­sut­ni” u ži­vo­tu nas ko­ji smo bi­li po­ča­stvo­va­ni nji­ho­vim pri­ja­telj­stvom.
Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.
Share.

About Author

Comments are closed.