Perfekcija liderstva: Prava srebrna nit

0

Piše: Phil Geldart

Istinska srebrna nit je vitalna veza između sposobnosti da se misli strateški i izvršava efikasno. Strateške veštine su od suštinskog značaja u formulisanju politike, uspostavljanju pravca i određivanju kako resursi treba da budu najefikasnije raspoređeni da bi se dosegla šira vizija. Veštine strateškog razmišljanja su važne pri donošenju “širokih” odluka u funkciji vremena (pet do deset godina i duže), produkta (koje oblasti će dobiti najveću usredsređenost) i uticaja (šta želimo da postignemo koristeći svoje vreme i novac).

Taktičke veštine nameću “hodanje prema planu”. Jasna vizija i razmišljanje (strateške veštine) su važni, ali bez dobrih taktičkih veština benefiti od vizionarskih razmišljanja neće biti realizovani i polako će se raspršiti kao i svaki san. Snažne taktičke veštine omogućavaju ljudima da razumeju cilj i da ga razlože na operativne delove. Oni se dalje mogu planirati, imati dodeljena sredstva i precizno označene korake koji se moraju preduzeti da bi se postigli određeni rezultati. Taktičke veštine vide neposredne detalje, dodatne detalje “iza ćoška” i detalje “na horizontu”. Sa dobrim taktičkim veštinama vi možete da razumete šta se može a šta ne može uraditi u bilo kom kontekstu i na taj način iskoristiti talenat dostupan u rezervi resursa za  ostvarivanje maksimalne efikasnosti.

Naravno, ako je neka osoba jaka na oba područja, postoji ogroman benefit: strateško razmišljanje uzima u obzir taktičke realnosti, a taktičke realnosti su vođene strateškim planom. Ova osoba može donositi odluke tokom izvršenja bez ugrožavanja dostizanja krajnjeg cilja. Za velike lidere koji vladaju obema veštinama može se reći da su pravi kvalitet, koji čistom srebrnom niti povezuje strateške i taktičke veštine konzistentno čvrsto tokom čitavog njihovog trajanja.  Njihovo vođstvo je maksimalno efikasno u svakoj tački duž te niti.

Ljudi streme ili da osnaže na strateškom kraju (znati šta uraditi) ili na taktičkom kraju (znati kako uraditi). Lideri svetske klase pravog kvaliteta su podjednako jaki na oba polja. I u  efikasnim organizacijama, pojedinci su tačno pozicionirani duž čiste srebrne niti i njihovo uzajamno osnaživanje u strategiji ili taktici svakodnevno je maksimalno efikasno iskorišćeno.

Pet kategorija

Prvi korak prema osiguravanju snage i na strateškom i na taktičkom nivou je analiziranje prave pozicije u pet kategorija.

Snažni konceptualci i dobri strateški mislioci imaju problema sa konzistentnim izvršavanjem i rezultatima koji se mogu predvideti. Oni imaju dobro definisanu poziciju na strateškom kraju niti, ali malo kvaliteta na drugom. Njima je potrebno osnaživanje na taktičkom kraju.

Snažni strateški mislioci dok nemaju snage za efikasnu implementaciju uvažavaju konsekvence taktičke implementacije. Oni mogu da modifikuju strategije kako bi se prilagodili realnostima tržišta i dodali pragmatičniji pristup svojim strateškim razmišljanjima.

Snažni taktičari uvažavaju put kojim taktičke aktivnosti podržavaju implementaciju strategije. Oni mogu proaktivno da menjaju svoje ponašanje na taktičkom nivou, po stepenima, kada vide da postoji bolji način da se strategija realizuje. Oni preuzimaju inicijativu u kreiranju promena u svakodnevnim operacijama kako bi unapredili efikasnost i produktivnost. Oni jasno vide šta treba da se uradi na kraju, i na svim tačkama između.

Snažni taktičari koji konstantno isporučuju aktuelne prioritete, ali ne mogu da obezbede jasan i motivišući pravac drugima. Oni imaju malo razumevanja za strateški okvir, i treba kod sebe da razvijaju sposobnost da vide i oblikuju širi kontekst.

Istinski lideri koji vladaju i strategijom i taktikom, i svim onim što se nalazi između su visoki potencijali koji su pokazali snagu i na konceptualnoj strateškoj strani (u znanju šta raditi), i na taktičkoj strani (biti upoznat sa detaljima i raditi ono što je potrebno da bi se implementirala strategija). Oni mogu da kreću srebrnom niti, modifikujući taktiku u liniji sa strategijom, i konfigurišući strategiju kao delove za izvršavanje koji pristižu tako da se ostvaruje progres prema krajnjem cilju. Oni zadržavaju cilj na umu, modifikujući ga kada je neophodno tokom puta kako bi realizovali krajnji rezultat brzo i efikasno. Međutim, oni moraju još da razviju sposobnost zadržavanja jasnoće vizije između strategije i taktike u turbulentnim vremenima. Kada pritisci postanu intenzivni, stignu krize ili se dese veliki događaji, oni ne mogu ravnomerno da se kreću između strategije i taktike i povlače se u domen u kojem su jači – bilo strategije ili taktike. U toj tački oni zavise od drugih čija snaga je u njihovoj sferi slabosti. Oni će rasti tokom vremena, ali još moraju da razvijaju nit da bude dovoljno debela da izdrži intenzivne pritiske.

Koristeći ovaj dijagnostički okvir, moguće je efikasno oceniti ljude, obezbediti im mogućnosti da osnaže svoje slabe strane i pozicionirati ih na pravi način. U bilo kom trenutku organizacije (i pojedinci) su na nekoj tački srebrne niti između strategije i taktike. Ako se gleda iz makro perspektive u kontekstu desetogodišnjeg plana, organizacija može da izgleda kao da je na pola puta na toj niti, ali mikro pogled na pojedinačno odeljenje može da otkrije da su oni na drugačijoj tački, možda na kreaciji nove strategije pošto su upravo izvršili prethodni cilj.

Svaka aktivnost, odeljenje, inicijativa ili grupa biće negde na toj niti, svaka verovatno na drugom mestu. Makro pogled može biti identifikovan s obzirom na to gde je organizacija pozicionirana u odnosu na strategiju ili na izvršavanje.
Ovo će se razlikovati od mikro pogleda, kada umesto prosečnog opažanja celine možete videti detalje svakog dela i gde se svaki od njih nalazi.

Pet tačaka prednosti

Da biste znali šta se naziva mestima duž niti, uzmite u obzir pet tačaka.

Na vrhu                                                                                                                                                                                                            Strategija je potrebna u njenom najčistijem obliku kada je organizaciji ili funkciji potrebna vizija i motivišući dugoročni okvir za akciju. U ovoj tački, pojedinci žele da znaju šta pokušavaju da ostvare, kao i kontekst u koji mogu da smeste svoje dnevne aktivnosti i događaje.

Korak ispod vrha                                                                                                                                                                                                   Planovi, snovi i razmišljanje treba da budu skicirani u dovoljno detalja da bi vizuelizovali plan i generisali sigurnost u percipirani put ostvarenja strategije.

U sredini                                                                                                                                                                                                         Ovde izvršavanje strategije i sama strategija moraju biti sinhronizovani. Tu se determiniše da li je ono što se radi kompatibilno sa onim što bi trebalo da se uradi. Da li način na koji se izvršavaju zadaci podržava ono što se na kraju želi postići? Da li je ono što se želi postići nešto što je nadomak pogleda?  Da li ste uvereni da ćete stići tamo zbog načina na koji izvršavate svakodnevne aktivnosti i zbog stvari koje se dešavaju oko vas?

Korak iznad taktike
U ovoj tački taktika je dominantna, sa glavnim fokusom na obavljanje poslova. Međutim, ovo je trenutak gde se dešava inovacija. Jednom kada je strategija jasno preneta izvršiocima, ljudi iniciraju promene da bi utvrdili puteve. Oni prepoznaju da radeći to drugačije, koristeći druge alate ili primenjujući druge metodologije mogu ubrzati ostvarenje strategije. To je jasno taktički fokus, ali onaj koji ima na umu  strategiju, koji prepravlja ili prerađuje taktike da bi se strategija brže realizovala.

Puni taktički fokus                                                                                                                                                                                               Ovde je visok kvalitet u izvršavanju krucijalan. Istinska taktička briljantnost ne dozvoljava grešenje. Sve mogućnosti su uzete u obzir, grafikoni su kreirani za sve mogućnosti i planovi su sastavljeni za svaku eventualnost. Resursi su uspešno raspoređeni, napravljeni su detaljni projektni planovi, iskustvo u svetskoj klasi benchmarkinga  je apsorbovano, individualne snage su usaglašene sa individualnim potrebama, frekventna mesta provere su uspostavljena, planovi se realizuju kako je očekivano – izvršenje je kontinuirano, bez greške, brilijantno i troškovno racionalno. Savršenstvo u izvršavanju je skoro umetnička forma! Ono je od kritičnog značaja za svaki uspešan ishod.

Znanje šta se može očekivati duž srebrne niti osposobljava lidere da obezbeđuju jasnoću, osiguravaju da se prave stvari dešavaju na svakoj tački i da određuju gde kompanija, grupa, tim ili pojedinac treba da budu na toj niti u svakom trenutku. Najveštiji lideri su u svim tačkama niti najefikasniji, i oni mogu da pomeraju ljude u odgovarajuće tačke na niti.

Share.

About Author

Comments are closed.