Intervju: Na sunčanoj strani ulice

0

Razgovarao: Zoran Kovačević

Pred sva­ku grej­nu se­zo­nu iz­no­va se ak­tu­e­li­zu­je pi­ta­nje ce­ne po­je­di­nih vr­sta go­ri­va, osta­vlja se mo­guć­nost even­tu­al­nih poskupljenja elek­trič­ne ener­gi­je, a i kod do­ma­ćin­stva ko­ja se gre­ju na zemni gas po­no­vo oži­vi strah od “zimskog udara” na kućni budžet. Sve to, a i ne sa­mo to, na­vo­di na za­klju­čak o po­tre­bi bo­ljeg in­for­mi­sa­nja i in­ten­ziv­ne edu­ka­ci­je gra­đa­na o mo­guć­no­sti­ma ko­ri­šće­nja ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i odr­ži­vom raz­vo­ju, te o pred­no­sti­ma upo­tre­be ener­get­ski efi­ka­snih ure­đa­ja. Či­ni se da je u ovom smi­slu i pred me­di­ji­ma zna­ča­jan za­da­tak, a mi svoj iz­vr­ša­va­mo i ovim in­ter­vju­om. Kom­pe­tent­ni­jeg sa­go­vor­ni­ka na ovu te­mu od Zo­ra­na Bi­ser­či­ća, ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra pred­stav­ni­štva kom­pa­ni­je Va­il­lant u Sr­bi­ji, za­i­sta je te­ško na­ći.

Intervju u celosti možete da pročitate i video prilog da pogledate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.