A šta ako oglas nije efikasan?

0

Piše: Peđa Milićević

Onda on ne vrši svoju funkciju!

A ako oglas ne vrši svoju funkciju, zapitajte se…

• Da li znate kome se obraćate (kog su pola, kojih godina, koliko para imaju, šta čitaju, šta vole, šta ne vole, kakvi su im stavovi, predrasude, kojim jezikom (dijalektom) govore…)?

• Da li znate kako kupci doživljavaju vaš proizvod/uslugu/kompaniju?

(Marketing nije borba karakteristika, već borba percepcija! Nije borba onoga što proizvodi/usluge/kompanije jesu, već onoga kako ih potrošači doživljavaju).

• Da li znate zašto ga tako doživljavaju?

• Da li znate šta oni žele i zašto to žele (šta ih motiviše)?

(Ne šta im treba, već šta žele)

• Da li znate kako treba da im se obraćate (s obzirom na jezik, stavove, predrasude…)?

• Da li znate zašto im se obraćate (šta želite od kupaca, šta oni treba da urade kad pročitaju vaš oglas)?

  • Da li zna­te štapo­ru­ču­je­te (USP – “Uni­que Sa­les Pro­po­sal” – je­din­stve­na pro­daj­na po­nu­da), ko­je ko­ri­sti (ne ka­rak­te­ri­sti­ke, ne pred­no­sti) pro­mo­vi­še­te?
  • Da li zna­te gde(me­di­ji) i ka­da(ter­mi­ni) tre­ba da se ob­ra­ća­te? Ko­li­ko če­sto?
  • Da li zna­te za­što bi vam ne­ko ve­ro­vao(ka­ko gra­di­te svoj kre­di­bi­li­tet – ko je po­me­nuo PR ko­mu­ni­ka­ci­ju pre adver­taj­zing ko­mu­ni­ka­ci­je?)?

Pre­ci­zni (ili bar što pre­ci­zni­ji) od­go­vo­ri na pret­hod­na pi­ta­nja omo­gu­ća­va­ju kre­i­ra­nje ade­kvat­nog re­še­nja za oglas, jer će­te zna­ti ka­ko da ko­mu­ni­ci­ra­te po­ru­ku ko­ju taj oglas tre­ba da pre­ne­se. I on­da će­te ima­ti do­bar, kva­li­te­tan i efi­ka­san oglas. A mo­žda i lep…

A isto va­ži i za TV spot. Prin­cip je isti, sa­mo što se mr­da…

Share.

About Author

Comments are closed.