Uvodnik GM 67

0

Vesna Kovačević

Nakon kratkog izleta u nove tehnologije, koji smo napravili prethodnim specijalnim izdanjem naslovljenim “IT za direktore“ i rađenim u saradnji sa časopisom “Internet ogledalo“, vraćamo se “redovnim temama“. Mada, i ova prošlomesečna “digresija“ sasvim je u funkciji misije koju smo sebi zadali, jer (kako smo to u jednom tekstu “specijala“ i objasnili), “u sa­vre­me­nim uslo­vi­ma di­rek­tor svo­ju ulo­gu mo­že uspe­šno da ostva­ri sa­mo ako ume da is­ko­ri­sti re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je o sta­nju u kom­pa­ni­ji i okru­že­nju, a ko­je pru­ža pri­me­na in­for­ma­ci­o­nih i ko­mu­ni­ka­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja. In­for­ma­ci­je će mu omo­gu­ći­ti da: kre­i­ra vi­zi­ju raz­vo­ja, do­đe do kva­li­tet­nih ide­ja o pro­gra­mu, pro­iz­vo­di­ma, uslu­ga­ma, ka­dro­vi­ma, me­to­da­ma upra­vlja­nja i kon­tro­le i efi­ka­sno ostva­ri svo­je funk­ci­je po­slo­vod­nog or­ga­na“.

Dakle, savremeni  menadžer mo­ra da bu­de “sa­mo do­bar ko­ri­snik in­for­ma­ci­o­nih i ko­mu­ni­ka­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja. On ne mo­ra da po­zna­je pro­jek­to­va­nje, pro­gra­mi­ra­nje, ar­hi­tek­tu­ru ra­ču­nar­skih mre­ža, veb di­zajn, klaud kom­pju­ting… ali mo­ra da zna ka­ko pri­me­na IKT mo­že da se is­ko­ri­sti za kva­li­tet­nu po­dr­šku svim pro­ce­si­ma ra­da u kom­pa­ni­ji.“ Uvereni smo da smo im pružili adekvatnu pomoć da to spoznaju, a u želji da im “IT za direktore“ ostane pri ruci  i u narednom periodu, ovaj “priručnik za IT” ostavljamo aktuelnim i lako dostupnim u rubrikama “Specijalna izdanja” i na www.gmbusiness.biz  i na www.ogledalo.rs.

U ovom izdanju, opet smo na “svom terenu” – temama vezanim za predznanja bitna za donošenje ispravnih finansijskih odluka, primerima primene “Kaizen menadžmenta”, izazovima profesio-nalizacije kompanija… One druge: kultura, putovanja, zdravlje, lekcije lajf koučinga… tu su, kao i uvek, da informišu, zabave, ali i da pomognu u “ličnom preumljenju”.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.