Upravljanje karijerom: PAEI kôd srpskog GM-a

0

Piše: Slobodan Ivošević

Ako je san svakog menadžera da postane Generalni Menadžer, koji su preduslovi za to? Za koje poslove treba da bude osposobljen i kakvu strukturu ličnosti treba da poseduje? Odgovor smo potražili u oglasima objavljenim u našoj dnevnoj i specijalizovanoj štampi poslednjih godina. Iznenađujuće je kako je malo – svega desetak – javnih objava potreba u Srbiji za takvim profilom menadžera u petogodišnjem periodu. Objašnjenje se verovatno krije u činjenici da se ljudi za tako visoke pozicije u hijerarhiji upravljanja pronalaze kroz direktnu komunikaciju i/ili dovode iz inostranstva – iz matične kompanije. To je sasvim u skladu sa činjenicom da se na fakultetima u svetu i kod nas ne školuju generalni menadžeri i da se od njih u Evropi traži višegodišnje iskustvo (5-10 godina) kao i da ne budu stariji od 60 niti mlađi od 40 godina.

“Menadžer je legionar kompanije”, izjavio je Euđenio Sidoli, generalni menadžer Fabrike duvana iz Niša koja posluje u okviru British American Tabaccoa, kada je “prekomandovan” u Španiju po nalogu centrale kompanije. Legionar za 40.000 evra mesečne najamnine. Od tog “legionara” se očekuje da upravlja procesima, resursima, timovima i vezama. U prvom redu od GM-a se zahteva da upravlja proizvodnjom, marketingom (tržištem), prodajom, finansijama, zaposlenima i vezama sa klijentima i zajednicom u kojoj preduzeće deluje. Generalno: GM mora da bude realizator, strateg, kontrolor, inicijator, lider i motivator. To su i osnovne uloge menadžmenta koje definiše učenje dr Isaka Adižesa: rezultat (p), administriranje (a), preduzetništvo (e) i integrisanje (i), odnosno to su elementi menadžersko-liderskog kôda svakog čoveka.

P – Realizator

Od GM-a se, pre svega, traži da bude orijentisan na postignuće i u tom smislu upravlja svim poslovima preduzeća. On mora brzo da donosi ispravne odluke u skladu sa izazovnim strateškim ciljevima koje je definisao Upravni odbor kome je odgovoran i o tome ga izveštava podnoseći mu raporte. Pri tome GM mora da bude prodorna osoba sa visokim stepenom nezavisnosti.

Praćenjem aktivnosti na tržištu, identifikovanjem novih i pružanjem kvalitetne usluge postojećim klijentima GM mora da obezbedi realizaciju svih aktivnosti u dogovorenim rokovima. On mora stalno da preispituje u čemu je njegov mogući doprinos profitabilnosti preduzeća, pa time i sopstvenoj delotvornosti. Da bi to postigao od njega se traži da bude kompetentna, vredna, energična i dinamična ličnost sposobna da radi pod stresom i pritiskom.
Može se zaključiti da se od GM-a, baš kao i od svakog izvršioca bilo kog posla, na bilo kom nivou hijerarhije, traži da bude efikasan i da je to prvi uslov za njegovo trajanje i uspeh na toj poziciji.

A – Strateg i kontrolor

Od GM-a se zahteva da postavi strategiju poslovanja, tržišne tj. marketing strategije i planove te snosi odgovornost za postavljanje strategijskih pravaca. On treba i da izvršava strategiju, tako što organizuje i nadgleda ukupne poslovne aktivnosti preduzeća. Da bi to postigao GM treba da: ima dobar generalni pregled tj. bude realan u sagledavanje potencijala i konkurencije na tržištu, poseduje analitičko mišljenje, organizacione veštine, vrši koordinaciju rada na nivou preduzeća i poslova organizacionih celina-službi, obavlja kontrolu svih poslovnih procesa: rada, rokova i zakonitosti i izrađuje izveštaje za Upravni odbor o svim aspektima poslovanja.

E – Inicijator i lider

Od GM-a se očekuje da vodi preduzeće i generiše nove poslovne šanse iniciranjem prodajnih i marketinških aktivnosti. Očekuje se da bude lider sa vizijom poslovne politike koja treba da se zasniva na strateškim ciljevima koje je odredio Upravni odbor. On je zadužen i za implementaciju, sprovođenje te i takve politike.

GM treba da ispoljava ambiciju, smisao za preduzetništvo, samoinicijativu (da bude preduzimljiv), prihvatanje rizika, inovativnost, kreativne sposobnosti, želja za učenjem i kontinuiranim usavršavanjem. Sažeto – GM treba da poseduje izražene liderske sposobnosti, odnosno da bude snažan i odlučan lider.

I – Motivator i čuvar dobrog duha firme

Od GM se očekuje da vodi kadrovsku politiku od regrutovanja do motivisanja. Njemu se poverava nadležnost za sve stimulacione postupke u okviru preduzeća. On treba da motiviše i pruža podršku direktorima hijerarhijski nižih organizacionih jedinica, ali i stotinama radnika kako bi firme (sic!) mogle da rastu. Od njega se traži da očuva dobri duh unutar firme.

GM očekuje da redovno komunicira sa Upravnim odborom, te da razvija odnose i pregovara sa ključnim  kupcima.

Od kvaliteta važnih za integraciju tj. ujedinjavanje preduzeća GM treba da komunicira, bude spreman na timski rad – vođenje,  motivisanje i razvijanje, ohrabruje i motiviše ljude na preuzimanje preduzetničkog rizika radi dostizanja definisanih ciljeva. Da bi to postigao mora da poseduje odlične interpersonalne i pregovaračke veštine

Profil srpskog menadžera

Na osnovu analize zahteva koje treba da zadovolji GM i definisanih 48 tačaka karijere (videti brojeve GM 27, 28/29 i 30) u softveru MS-CODE  koji služi za utvrđivanje menažersko-liderskog kôda, od Generalnog Menadžera u Srbiji se traži da bude Proizvođač (Paei). “Osoba koja je posvećena svojoj struci i svom radu, i ima znanje na svom polju za donošenje ispravnih odluka. Zna šta treba učiniti i kako bi to trebalo učiniti, i to izvršava. Marljiv je radnik ili saradnik, koji izvršava svoje zadatke i postiže rezultat. Dobro izvršava svoje zadatke, ima jaku potrebu da uspe, da ostvari rezultate.”

Iako na prvi pogled rezultat analize traženog menadžersko-liderskog kôda GM može biti iznenađujući on to nije, osim što je iznenađujuće izrazito mali broj zahteva po pitanju svojstava integracije, kao jedne od ključnih uloga menadžera.

GM u Srbiji ima za osnovni zadatak postizanje rezultata, pri čemu nije važno koliko ima sposobnosti da oko sebe širi klimu zajedništva. To je i osnovna razlika u traženom profilu GM-a u Srbiji i Evropi. U Evropi se, bar formalno, deklariše da GM treba da poseduje više atributa važnih za ljudsku dimenziju posla: taktičnost, empatiju, razumnost, zrelost i lojalnost, na primer. To potvrđuje i kôd evropskog GM-a koji se traži (analiza  podataka skupljenih tokom desetogodišnjeg praćenja  oglasa objavljenih u londonskom The Economistu). On treba da bude proizvođač rezultata, ali i taktički lider, Vođa – PaeI, u ostvarenju strateških ciljevima koje su odredili drugi (upravni odbori i stejkholderi, vlasnici i akcionari).

Dakle, bez obzira na visoku hijerarhijsku poziciju u svetu menadžmenta, kao “legionar kompanije” GM je prvenstveno proizvođač rezultata koje postiže kroz druge ljude.

Share.

About Author

Comments are closed.