Super Admin Day Novi Slan­ka­men 2022

0

U Novom Slan­ka­me­nu, u vina­ri­ji Manu­fak­tu­ra Spa­sić, 7. okto­bra 2022. odr­žan je Super Admin Day koji je oku­pio sistem admi­ni­stra­to­re u cilju edu­ka­ci­je, pre­zen­to­va­nja i demon­stra­ci­je savre­me­nih reše­nja reno­mi­ra­nih IT kom­pa­ni­ja VMwa­reChec­kPo­intHitac­hi i Rad­wa­re. Super Admin Day je nasta­vak uspeš­no odr­ža­nog Super Admin Days u Beču počet­kom juna, samo što sada dobi­ja i novi for­mat, a to je jed­no­dnev­ni doga­đaj.

„Nakon više­dnev­nog doga­đa­ja Super Admin Days u Beču počet­kom juna, odli­či­li smo da doda­mo novi for­mat oku­pa­lja­nju sistem admi­ni­stra­to­ra, to jest super admi­na. Shva­ti­li smo da nije dovolj­no da se oku­plja­mo jed­nom godiš­nje, poš­to teh­no­lo­gi­ja trpi sva­ko­dnev­ne izme­ne, na koje admi­ni­stra­to­ri mora­ju često prompt­no da rea­gu­ju. Naj­no­vi­ja deša­nja u smi­slu uče­sta­lih cyber napa­da na kom­pa­ni­je i insti­tu­ci­je u Repu­bli­ci Srbi­ji namet­nu­la su temu infor­ma­ci­o­ne bez­bed­no­sti, tako da su ven­do­ri koji su podr­ža­li Super Admin Day bili u pri­li­ci da izne­su naj­no­vi­je infor­ma­ci­je o tome na koji se način pre­ven­tiv­no zaš­ti­ti­ti od napa­da, ali i kako saču­va­ti podat­ke ako se napad desi. Inte­re­so­va­nje sistem admi­ni­stra­to­ra je bilo veli­ko, kao i pažnja tokom izla­ga­nja, a ono što nas orga­ni­za­to­re poseb­no radu­je jeste inter­ak­tiv­nost, to jest disku­si­je koje su pra­ti­le sva­ku od pre­zen­ta­ci­ja“, objaš­nja­va Nenad Niko­lin, osni­vač i direk­tor kom­pa­ni­ja Frac­tal Dimen­sion i CCS Solu­ti­ons,pokre­tač ini­ci­ja­ti­ve Super Admin Day. „Nama sle­di zada­tak da i novem­bar­sko izda­nje Super Admin Day pri­pre­mi­mo na slič­nom nivou, kako bi se nasta­vi­le neke od disku­si­ja koje su pokre­nu­te u Novom Slan­ka­me­nu. Do tada svi­ma želi­mo da uspeš­no odbra­ne svo­je infor­ma­ci­o­ne siste­me i da svo­je isku­stva usko­ro pre­ne­su osta­lim uče­sni­ci­ma.“

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.