Rezultati rada Alkaloida u prvom kvartalu ove godine

0

U periodu januar-mart 2024. godine, Alkaloid beleži rast konsolidovane prodaje od 13%, u vrednosti od 79,9 miliona evra, konsolidovanog neto profita od 7,8 miliona evra i investicija od 4,8 miliona evra.

Ukupna konsolidovana prodaja Alkaloida AD Skoplje u prvom kvartalu 2024. godine dostigla je 79,9 miliona evra, što je za 13% više u poređenju sa istim periodom prošle godine. Konsolidovana prodaja ostvarena na domaćem tržištu je povećana za 11%, a ukupni konsolidovani izvoz kompanije je povećan za 14%. Od ukupne konsolidovane prodaje, 27% je ostvareno u Severnoj Makedoniji, a 73% na inostranim tržištima. Gledano prema regionima, u zemljama jugoistočne Evrope ostvareno je 26%, u zemljama zapadne Evrope (EU i EFTA) 24%, u zemljama istočne Evrope (ZND, UKR…) 22%, a na ostalim tržištima je ostvareno 1% ukupne konsolidovane prodaje.

Najveći porast kod najvećih izvoznih tržišta, u poređenju sa prethodnom godinom, beleži prodaja ostvarena u Velikoj Britaniji, u iznosu od 1,9 miliona evra, koja je povećana četiri puta; zatim u Gruziji, gde je prodaja povećana 3 puta, kao i u Ukrajini, gde je povećana 2,5 puta. Slede prodaja u Mađarskoj (rast od 65%), Rumuniji (rast od 27%), Albaniji (rast od 27%), Poljskoj (rast od 20%), Italiji (rast od 12%), Hrvatskoj (rast od 11%), Jermeniji (rast od 10%), Sloveniji (rast od 10%), Grčkoj (rast od 10%)…

Gledano sa aspekta grupe proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveće učešće imaju proizvodi iz segmenta farmacija, i to 91%, dok segment hemija, kozmetika i bilje učestvuju sa 9%. Od farmaceutskih proizvoda najveći udeo u ukupnoj prodaji imaju antibiotici sa 31%, preparati ОTC sa 19%, kardiološki preparati sa 12%, neurološki preparati sa 11% ukupne konsolidovane prodaje, itd.  

Tokom 2024. godine, u smislu posvećenosti stalnoj modernizaciji i proširenju proizvodnih kapaciteta, obima proizvodnje i asortimana, Alkaloid AD Skoplje je kompletirao realizaciju svog najvećeg investicionog poduhvata u poslednje dve decenije – novog pogona za proizvodnju čvrstih farmaceutskih preparata Tabletno odeljenje 2.0 sa pratećim tehničkim prostorijama. Novi tehničko-tehnološki kapacitet, čiji cilj je više nego duplo povećanje obima i veća fleksibilnost u proizvodnji čvrstih farmaceutskih preparata, obuhvata površinu od 6.200 m2 (proizvodne i tehničke prostorije), u koji je Alkaloid uložio ukupno 19,4 miliona evra. Ukupne investicije u osnovnim sredstvima u periodu januar-mart 2024. godine iznose 4,8 miliona evra.

Alkaloid je tokom prethodnih godina započeo proces redizajniranja postojećih generečkih farmaceutskih proizvoda novim indikacijama, s ciljem kreiranja lekova sa dodatom vrednošću koji omogućavaju tretiranje i zadovoljavanje potreba individualnih ili specifičnih grupa pacijenata. Strateške investicije u modernizaciju proizvodnog portfolija dovele su do uspešnog razvoja prvog patentiranog leka sa dodatom vrednošću kompanije Alkaloid, koji je namenjen pre svega tretmanu refluksnog ezofagitisa i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Lekovi prvog izbora u tretmanu refluksnog ezofagitisa i GERB su tzv. inhibitori protonske pumpe, grupa u koju spada i omeprazol, koji su najčešće dostupni u obliku gastrorezistentnih tableta i kapsula, kao i praška za rastvaranje. Prvi put u istoriji, Alkaloid je razvio tečni oblik leka omeprazol, spreman za upotrebu.

Za peroralni rastvor omeprazol Alkaloid je dobio prvi internacionalni paket za lek sa dodatom vrednošću (Value Added Medicine – VAM), a prva odobrenja za puštanje u promet ovog inovativnog leka već su dodeljena za makedonsko tržište i za tržište Ujedinjenog Kraljevstva. U toku su registracione procedure u zemljama Evrope i tržišta Evropske unije, pri čemu se očekuje dobijanje odobrenja za puštanje leka u promet i njegovo lansiranje na navedenim tržištima.

Konsolidovani profit pre finansijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) je prešao 13 miliona evra i beleži rast od 6%, dok je konsolidovani neto prihod u iznosu od 7,8 miliona evra povećan za 9%.

Grupacija Alkaloid broji 2.910 zaposlenih, od kojih je 2.215 iz Severne Makedonije, a 695 su zaposleni u kapitalno povezanim društvima u inostranstvu.  

Cena akcije Alkaloida AD Skoplje na zvaničnom tržištu Makedonske berze za hartije od vrednosti u periodu januar-mart 2024. godine se kretala od 295 do 340 evra, odnosno prosečno 319 evra po akciji. Dana 31.03.2024.  tržišna kapitalizacija kompanije je iznosila 475 miliona evra, a 1. aprila 2024. Skupština akcionara Alkaloida AD Skoplje je usvojila Odluku o isplati dividende za 2023. godinu u iznosu od 8,78 EUR bruto, odnosno 7,90 EUR neto po akciji, što u odnosu na isplaćenu dividendu po akciji za prethodnu godinu od 7,97 EUR bruto, odnosno 7,17 ЕUR neto, predstavlja povećanje od 10,2%. Za isplatu dividende i personalnog poreza na lični dohodak kompanija će izdvojiti oko 12,6 miliona EUR.

Share.

About Author

Comments are closed.