Profesionalni razvoj: 30 PAEI lidersko – menadžerskih kôdova

0

Piše: Slobodan Ivošević

Postoji mnoštvo kategorizacija ljudi uopšte, preduzetnika, lidera i menadžera, ali se pokazalo da većina njih nije dovoljno životno/teorijski celovita niti upotrebljiva u svakodnevnom životu za upravljanje sobom i drugima, odnosno postizanje napretka u životu i poslu. Najživotnijom se čini teorija profesora dr Isaka Adižesa koji je osnov svoga učenja, prema sopstvenom priznanju, crpeo i sa ovih područja, oplemenivši ga kulturom iz koje potiče.

Isak Adižes u svojoj prvoj knjizi (“Kako rešiti krizu upravljanja”, 1979.), posvećenoj problemima menadžerskih uloga i životnim ciklusima preduzeća, navodi trideset menadžerskih kôdova – stilova koje pojedinci mogu posedovati, baziranih na četiri osnovna kvaliteta: proizvođenje (Production), administriranje (Administration), preduzetništvo (Entrepreneur) i  integrisanje (Integration). Stilovi su podeljeni u dve grupe sa gledišta posedovanja pomenutih osnovnih kvaliteta: petnaest potpunih i petnaest nepotpunih (nedostaje razvijen jedan ili više kvaliteta).

Iako profesor Adižes nije u svojoj knjizi direktno opisao trideset menadžersko-liderskih kôdova njih je pomnim iščitavanjem svih njegovih knjiga bilo moguće “pronaći”. Oni su ovde predstavljeni.

Od usamljenog komandosa do idealnog menadžera

Usamljeni komandos (P—)

Potpuno predan svojoj struci, vredan radnik. Radoholičar. Ne koordinira, ne upravlja, ne planira, ne analizira postignute rezultate, ne nadzire. Prvo deluje, a misli i sluša kasnije. “Trči” tamo-amo. Svaki zadatak vidi samo u svetlu vlastite odgovornosti. Sve pokušava da uradi sâm. Želi da bude nezamenljiv. Formula njegovog uspeha je jednostavna: naporan rad i slepa odanost.

Birokrata (-A–)
Nije usmeren na uspeh organizacije, nije usmeren na postizanje rezultata. Deluje isključivo prema instrukcijama, nalozima i propisima. Insistira da sve bude crno na belo, i da sve sfere odgovornosti budu jasno definisane. Organizovan preterano pedantno, i obično ima fantastičnu memoriju. Izbegava promene, smatra ih pretnjom. Troši preterano mnogo vremena brinući o administrativnim detaljima. Sebe smatra čuvarem sistema. Njegova prva i često isključiva obaveza je sprovođenje plana. Brine o metodama. Voli obrazovanje. Sve pretvara u rutinu. Zazire od konflikata. Monopoliše informacije.

Palikuća (–E-)

Pokušava da iskoristi sve povoljne prilike kad god se pojave. Voli izazove. Ima fantastične ideje, ali odbija da osmisli detalje. Prečesto menja pravac, za vrlo kratko vreme se predomisli. Uvek dolazi sa novim projektima pre nego što stari budu završeni. Saziva sastanke bez prethodne najave. Govori više od svih ostalih. Za njega ne postoje vikendi, ni praznici, a ne odobrava ih lako ni svojim podređenima. Odluke su mu krajnje nejasne. Voli sukob i promene. Monopoliše organizacionu kreativnost. Uživa kada njegovi podređeni naporno i predano rade. Sve zasluge za uspeh pripisuje sebi i svojim idejama.

Supersledbenik (—I)
Ne vodi, nego sledi druge. Najviše se bavi odnosima između ljudi. Prilagođava se okolini. Radije daje prednost mišljenjima i stavovima drugih nego što gura svoja vlastita. Sluša pažljivo šta ko kaže ili šta ko nije rekao, gde leži  moć. Želi da ukloni površinske sukobe i napetosti. Ima jaku potrebu da bude prihvaćen i traži odnose bez sukoba, zbog toga što ne želi sâm da donosi odluke i nastoji da ih izbegne koliko god je to moguće. Više se uzda u grupu nego u sebe. Srdačan je i ima razumevanja za osećanja drugih. Ne voli da se sukobljava sa podređenima. Malo brine o efikasnosti.

Beskoristan čovek (Cepanica) (—-)
Nije integrator, jer nema društveni senzibilitet ili sposobnost komunikacije. Nije preduzetnik, jer nije ni kreativan ni kadar da rizikuje. Nije upravljač (administrator), jer ne zna da organizuje, delegira i koordinira, motiviše ili bilo šta drugo što je neophodno za izvršavanje unapred određenog zadatka. Ne uspeva ni kao proizvođač, jer nije stručno kompetentan, niti orijentisan na postizanje rezultata. Uglavnom brine o tome kako da izdrži do penzije. Ne žali se. Plaši se sukoba. Umesto da se prilagođava zahtevima situacije, on ih ignoriše i gubi osećaj za svet oko sebe.

Gonič robova (PA–)

Orijentisan je na postizanje uspeha i kontrolu. Nije kreativan niti pridaje mnogo značaja ljudima i njihovim problemima. Autokratski je nastrojen. Nefleksibilan je i tvrdoglav. Ne saoseća ni sa kim i ne prihvata opravdanje. Njegov nastup ima obeležje robota. Oruđe je u tuđim rukama. Nestrpljiv je sa sobom i drugima. Ne podnosi neizvesnost i dvosmislenost, i zbog toga kategorizuje svet. Komunicira samo prema podređenima – povratne informacije, mišljenja i sugestije sa njihove strane ga ne interesuju.

Dobroćudni, Blagi princ (PA-I)
Bavi se proizvođenjem kratkoročnih rezultata, usredsređuje se na efikasnost sistema i kontrolu i sposoban je da integriše ljude. Dopušta drugima da iznose ideje i da diskutuju o njima, ali on donosi konačnu odluku. Dalek je i impersonalan. Nema svojih ideja, funkcioniše kao član tima koji ostvaruje tuđe ideje.

Paternalistički birokrata (-A-I)
Brine za formu i ljude, a ne za ideje i rezultate. Nastoji da uspostavi kontrolu koja je ljudima prijatna. Brine se da se ustanovljeni sistem sprovodi i ustanovljeni procesi poštuju. Njegova su vrata uvek otvorena, ali nije baš uvek iskren kad izražava svoju spremnost da prihvati ideje. Bavi se formularima i ljudima. Može da preživi samo u sredini bez promena u kojoj nema konkurencije.

Drugorazredni trener (P–I)
Ističe se i u postizanju rezultata i u integrisanju ljudi. Iako je pomalo idealista i kritički nastrojen, razvija timove. Želi da stvara uzbuđenje i tada usmerava energiju koju je stvorio za postizanje rezultata. Teži sporazumevanju i orijentisan je na ljude. Nema sistem i nema velikih ideja. Taktički je integrator ljudi za neku kratkoročnu aktivnost.

Plodni, Nadobudni osnivač (P-E-)

Ispunjava samo uloge proizvođača i preduzetnika. On je samopokretač orijentisan na zadatak. Kreativan je i spreman da rizikuje. Obično je vrlo otvoren. Pali sopstvene vatre koje održava i pun je uzbudljivih ideja. Izvodi šou jednog čoveka i ne ostaje mu vremena za integrisanje ili delegiranje. Stalno upada u iste zamke. Lako se “upeca” u igru moći. Potčinjeni ga preziru zbog načina na koji rukovodi.

Solo graditelj (PAE-)

Vidi celu sliku dok rezultati još nisu na vidiku. Zna koji se rezultati mogu ostvariti. On predstavlja šou jednog čoveka. Ne gradi tim. Nema kontinuiteta.

Demagog (–EI)
Kreativan i prilagodljiv, ne brine previše o posledicama svojih napora i nema rezultata. Integriše ljude dajući neodgovorna obećanja. Ima poseban talenat da manipuliše drugima. Njegove ideje i direktive su nejasne i zavode.

Lažni vođa (lider) (-AEI)

Ima ideje, oko njih integriše ljude i uspostavlja sistem koji omogućava sprovođenje tih ideja, ali sistem ne stvara rezultate. Aktivnosti koje organizuje na kraju propadnu. Ne razume šta mora da radi, jer ne poznaje posao koji treba da obavi.

Živa muka (-AE-)

Ne zanima ga da li je nešto učinjeno ili proizvedeno. Bezosećajan je prema drugim ljudima i nije sposoban da integriše njihove ideje u kohezivnu celinu. Pun je ideja o tome šta bi  trebalo učiniti i želi da kontroliše sve aspekte onoga što se trenutno radi. Komunicira od gore na dole. Ponaša se kao šizofrenik. Razdiru ga unutrašnji sukobi. Želi da kontroliše, a u isto vreme želi da menja stvari. Mrzovoljan, nezadovoljan, neprijatan i nesklon pružanju podrške. Sklon je da bude cepidlaka. Izbegava odgovornost. Često menja mišljenje, stalno je u sukobu sa samim sobom. To ga čini sarkastičnim, bezobzirnim, kritički nastrojenim, frustriranim.

Harizmatični guru (P-EI)

Proizvodi rezultate uz pomoć svoje harizme. Identifikuje celovitu sliku i što se tiče sadašnjosti i što se tiče budućnosti. Integriše ljude i postavlja sebi kao zadatak uvođenje promena. Kreativan. Predan određenim ciljevima i na njih usredsređuje svoje preduzetništvo. Poseduje veliku moć ubeđivanja. Nema sistema koji bi se mogao slediti. Ne institucionalizuje sebe. Neka je vrsta lažnog vođe. Integracija koju stvara svojom ličnošću brzo erodira.

Proizvođač (Peai)
Osoba posvećena svojoj struci i svom radu, i ima znanje na svom polju za donošenje ispravnih odluka. Zna šta treba učiniti i kako bi to trebalo učiniti, i to izvršava. Marljiv je radnik ili saradnik, koji izvršava zadatke i postiže rezultat. Dobro izvršava svoje zadatke, ima jaku potrebu da uspe, da ostvari rezultate.

Administrator (Upravljač) (pAei)
Ličnost koja vodi brigu o detaljima. Dobro je organizovan i bavi se praćenjem i kontrolom sprovođenja. Ima izvanrednu memoriju i brine se da sistem funkcioniše onako kako je zamišljen. Kao metodičar nadgleda sistem da bi sve funkcionisalo kako treba. Brine za efikasnost i da ljudi budu raspoređeni u skladu sa predviđenim procesima i dodeljenim resursima, i da sve funkcioniše na željeni način. Olakšava sprovođenje. Služi ciljevima organizacije.

Preduzetnik (paEi)

Osoba koja inicira promene koje će pomoći organizaciji da se prilagodi promenama u okruženju. Analizira kako snage okoline utiču na organizaciju kao i snage i slabosti same organizacije. Ustanovljava pravac akcije koji će najbolje odgovarati promenama u okruženju. Razvija sopstveni plan akcije. Kreativan je i spreman da preuzme rizik.

Integrator (paeI)

Bavi se ljudima i uklanjanjem teškoća u funkcionisanju sistema sa ljudske tačke gledišta. Sluša ljude i integriše njihove ideje. Razvija osećaj za tim – neguje duh zajedništva oko nekog uspešnog projekta ili pravca akcije. Čini sebe zamenljivim i ima podređene koji su sposobni da ga zamene. Osetljiv je prema drugima, zna da misli deduktivno. Nema problema sa sopstvenim egom. Integriše u dve dimenzije (pasivno i aktivno) i tri smera (gore, dole, bočno). Pasivno – integriše sebe u grupu ljudi. Aktivno – integriše grupu ljudi međusobno. Nagore – integriše sebe sa ljudima koji su viši po rangu. Bočno – integriše se sa sebi ravnima ili jednake ljude u kohezionu grupu. Nadole – radi sa ljudima čiji je položaj niži. Neuobičajeno je da jedna osoba bude aktivan integrator u svim smerovima.

Šef (PAei)

Starešina, rukovodilac. Orijentisan na postizanje uspeha, rezultata i kontrolu. U stanju je da sasluša svaku pojedinačnu želju ili potrebu i svaki argument, pri čemu primenjuje iskustvom stečeno znanje i moć rasuđivanja, i tako dolazi do razumnih zaključaka. Kreativnost koristi u saglasnosti sa ciljevima organizacije i u skladu sa tim integriše ljude. Integrisan sa nadređenima, bočno sa kolegama i na dole sa podređenima.

Pastir (PAeI)
Bavi se stvaranjem kratkoročnih rezultata, usredsređuje se na efikasnost sistema i kontrolu, i sposoban je da integriše ljude. Dopušta drugima da iznesu ideje i diskutuju o njima, ali sam donosi konačnu odluku. Blizak je i pristupačan saradnicima. Svoju kreativnost koristi da, integrisan sa saradnicima, očuva resurse organizacije.

Participativni upravnik (pAeI)
Brine za formu i ljude. Zajedno sa saradnicima učestvuje u ostvarivanju rezultata. Brine se da se ustanovljeni sistem sprovodi i ustanovljeni procesi poštuju. Nastoji da smanji turbulencije i neizvesnost u organizaciji. Ličnu kreativnost koristi u grupnoj razmeni ideja.

Vodič – Taktički lider (PaeI)
U skladu sa postavljenim ciljevima i prioritetima organizacije vodi ljude i timove ka ostvarivanju rezultata. Teži sporazumevanju i orijentisan je na ljude. (Po dr Adižesu lider je ona ličnost koja nema praznine u svom menadžersko-liderskom kôdu i ističe se u najmanje dve uloge, od kojih je jedna integratorska – I).

Osnivač (PaEi)
Ispunjava prvenstveno uloge proizvođača i preduzetnika. On je samopokretač orijentisan na zadatak. Kreativan je i spreman da preuzme rizik. Obično je vrlo otvoren. Pali sopstvene vatre koje održava, a njegove su ideje uzbudljive. Brine o upravljanju i integraciji ljudi, ali ne uspostavlja sisteme upravljanja niti jasno prenosi vrednosti koje želi da ostvari. Organizacioni improvizator. Smatra da svi treba da ga vole i dele njegove vrednosti i stavove. Ako se podređeni ne uklapaju u njegovu viziju i zahteve on ih uklanja ili sami odlaze.

Graditelj (PAEi)
Vidi celu sliku dok rezultati još nisu očigledni. Zna koji se rezultati mogu ostvariti. Sistem koji ima u glavi u nedovoljnoj meri dočarava ljudima koje pokušava da integriše radi ostvarivanja ciljeva i prioriteta. Može biti neshvaćeni genije ispred ili izvan svog vremena.

Učitelj – lider (paEI)
Prevashodno orijentisan na prenošenje znanja drugima, putem čega vrši integraciju ljudi na sve strane. Ima ideje kako da se misija proistekla iz prihvaćene vizije uspešno ostvari. U određenim situacijama i u manjoj meri uključuje se i u proizvođenje rezultata. U potrebnoj meri može biti uključen u planiranje, organizovanje i kontrolu procesa.

Vatreni pridošlica – lider (pAEI)

Ima ideje kako da se integriše u ostvarivanje vizije i misije organizacije. Uključuje se u određivanje sistema upravljanja, kontrole i planiranja. Uspešno se integriše sa ljudima, na osnovu čega postiže efikasnost u ostvarivanju rezultata. Prihvata i deli sistem vrednosti organizacije, odnosno uklapa se u njenu kulturu.

Đavolov advokat (pAEi)
Osoba sa sopstvenim idejama i shvatanjima šta, kada i kako treba raditi. Večiti oponent, kritički orijentisan, donosilac loših vesti. Iako nije baš mnogo omiljen u organizaciji, u određenim slučajevima može doprineti višem stepenu integracije i time i postizanju rezultata. Komunicira odozdo na gore.

Državnik – lider (PaEI)
Državnik je vođa čiji sadašnji pravac akcije ne mora obavezno biti kratkoročno razumljiv i prihvaćen. On postavlja sebi zadatak uvođenja delotvornih promena. Brine više o budućnosti nego o sadašnjosti, koju prepušta saradnicima i timovima sa kojima je uspešno ostvario integraciju i preko kojih ostvaruje svoju viziju. Saradnicima koje je sam izabrao prepušta organizovanje i upravljanje poslovima sa punim poverenjem i poštovanjem. Delegira i decentralizuje pravovremeno, u potrebnom obimu, sa jasnim ovlašćenjima i odgovornostima. Stvara atmosferu kolektivne  odgovornosti i međusobnog poverenja i poštovanja. Uverljiv je i moćan kroz harizmatični autoritet kojim zrači i pridobija ljude. Svačiju reč sluša, nastojeći da u odluke koje donosi ugradi sve ideje koje doprinose dobru celine organizacije. Nagrađuje za uspeh i doprinos napretku, kažnjava u krajnjim slučajevima, kada oceni da bi previđanje prekršaja negativno uticalo  na efikasnost organizacije.

Idealan menadžer – lider (PAEI)
Proizvođač rezultata, izvrstan upravljač, preduzetnik i integrator. Inicira akcije sistematično, integrišući ljudske resurse za tu svrhu. Delegira, a sebe ocenjuje prema tome koliko dobro funkcioniše grupa kojom upravlja. Sluša pažljivo ono što se govori i ono što se ne govori. Oprezno, selektivno i sistematično uvodi promene. Ne boji se pametnih. Poštuje ljude koji deluju kao on. Konstruktivno kritikuje. Obučava saradnike. Nema monopol nad informacijama i ne koristi ih kao izvor moći. Pruža podršku. Ljudi koji poseduju sve ove osobine su izuzetno retki, čak u tolikoj meri da se može reći da idealni menadžer ne postoji.

Šta kaže praksa – zahtevi poslodavaca

Kada praksa pokaže i dokaže teoriju, onda se ona može smatrati naukom. Tako je i sa osnovnom postavkom dr Adižesa o menadžerskom paei kôdu. Analiza preko 3.000 oglasa iz dnevne i stručne štampe kod nas i u svetu pokazala je da se od radnika, direktora i menadžera svih nivoa traže sve četiri osnovne sposobnosti (paei) sa njihovim svojstvima (4 x 12) koje se nalaze u opisima lidersko-menadžerskih kôdova-stilova. Istina, ne traže se sve osobine za svaki posao, poziciju, radno mesto, ali ih u celini poslodavci i profesionalne organizacije za selekciju kadrova u njihovo ime zahtevaju od kandidata. Za pretpostaviti je da se teorije i praksa u tome međusobno prožimaju, te da tako čine jedinstvenu osnovu za građenje profesionalne, ali i životne karijere.

Testiranja koja je autor vršio u periodu 2003-2008. godine na preko pet stotina kandidata pokazala su sledeće:
– ljudi sebe ne uzimaju dovoljno ozbiljno kada je u pitanje testiranje na menadžersko-liderski kôd (površni su);
– kandidati su potvrdili tvrdnje oca američke psihologije Vilijama Džejmsa da je “osnovna osobina ljudskog bića njegova žudnja da bude pravilno shvaćen.” i da je “najskrovitije načelo ljudske prirode čežnja za priznanjem.”;
– kandidati su iskazali težnju da budu jednako dobri koliko jesu i bolji od toga;
– mali broj kandidata je zaista realno i samokritički ocenio svoje sposobnosti tj. osobine (crte ličnosti);
– kandidati su iskazivali izuzetnu zainteresovanost da im se protumači njihov menadžersko-liderski kôd;
– osnovni menadžersko-liderski kôdovi (proizvođač, administrator, preduzetnik i integrator) koje je postavio dr Adižes retko se pojavljuju u praksi;
– u praksi se pojavljuje petnaest menadžersko-liderskih kôdova (većina iz grupe potpunih), dok su ostali samo dobro postavljeni hipotetski modeli iz životne prakse i teorijskog promišljanja dr Adižesa;
– veoma su retki pojedinci koji imaju prazninu u menadžersko-liderskom kôdu (jedan slučaj – poznati političar) i
– u praksi se pokazuje (iako ne često) kôd paei koji potvrđuje da postoje ljudi koji izraženo ne iskazuju ni jednu sposobnost, odnosno da one nisu uočene kako od strane samog čoveka, tako niti bilo koga iz njegovog okruženja.

Putokaz

Svakom lideru-menadžeru i svakom menadžeru-lideru koji želi da bude uspešan General Manager u ovome tekstu opisani kôdovi-stilovi mogu poslužiti kao inspiracija da iz svoga osnovnog kôda u dva koraka pokuša da se maksimalno moguće približi  idealnom menadžeru – PAEI, voljom, umom, dušom i srcem integrisane ličnosti.

Share.

About Author

Comments are closed.