Preporuka je nova reklama

0

Piše: Predrag Peđa Milićević

Kome više verujete? Kompanijama ili prijateljima?

Svaki oglas ili TV spot je reklama koju potpisuje kompanija. Svaki like, share, tweet ili retweet je preporuka koju potpisuje neki vaš poznanik ili prijatelj. Kome više verujete?

Značaj pojedinca

Nekada su kompanije imale svu moć masovnog komuniciranja, danas to ima svaki korisnik društvenih medija. Svačiji glas se dovoljno daleko čuje. U novom svetu komunikacija, novi advertajzing mora prihvatiti novu realnost. Preporuka je nova reklama. Njoj ljudi veruju.

Po­sred­na ko­mu­ni­ka­ci­ja

Ne, sta­ri adver­taj­zing ni­je umro, i ne­će ve­ro­vat­no ni­kad. I da­lje će bi­ti i ogla­sa i bil­bor­da i TV re­kla­ma. I da­lje će se štam­pa­ti fla­je­ri i bro­šu­re. I da­lje će kom­pa­ni­je sla­ti pi­sma i ma­i­lo­ve… Ali će se glas sva­kog po­je­din­ca ču­ti sve ja­če i sve da­lje. Kom­pa­ni­je mo­ra­ju ra­ču­na­ti s tim. Ako že­le uspeh, po­red di­rekt­ne, mo­ra­ju ima­ti i po­sred­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa tr­žiš­tem. Ni­je vi­še do­volj­no da se sa­me pre­po­ru­ču­ju. Ne ide to vi­še ta­ko. 😉

Sla­že­te se?

Share.

About Author

Comments are closed.