Preporučeni kurs: Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design

0

Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro najavljuje radnu jesen bogatu sadržajem obukom Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design koja je zakazana već za 28. i 29. avgust 2023. Stalni tehnološki razvoj učinio je da se permanentno učenje danas podrazumeva, jer se jednom stečeno znanje mora stalno dopunjavati ili nadomeštati novim, a Ingram Micro upravo organizovanjem ovakvih kurseva omogućava polaznicima da unaprede svoje veštine i umnože kompetencije.

Na ovom dvodnevnom online kursu, koji se sprovodi se na engleskom jeziku, u fokusu je podučavanje IT profesionalaca kako da efikasno projektuju Veeam rešenje kroz postizanje tehničke izvrsnosti prateći Veeam Architecture Metodologiju koju koriste i arhitekti Veeamovih sopstvenih rešenja.

Tokom ova dva dana polaznici će istraživati ciljeve prikupljanja zahteva i procene infrastrukture i koristiti te informacije za dizajniranje Veeam rešenja u okviru timskih vežbi. Takođe će analizirati konsideracije prilikom pretvaranja logičkog dizajna u fizički dizajn i opisati obaveze prema implementacionom timu koji će implementirati taj dizajn. Ostale pokrivene teme će uključivati uticaj bezbednosti, upravljanja i validacije prilikom projektovanja Veeam rešenja i to kako ih ugraditi u celokupni dizajn.

Polaznike na ovom kursu, koncipiranom tako da se jednaka pažnja i vreme posvećuju teoriji i vežbama (50:50) očekuje zadatak da doprinose timskim vežbama, predstave dizajn i brane donošenje odluka.

Svrha

Završavanjem ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita za sticanje najvišeg nivoa Veeam sertifikata – Veeam Certified Architect (VMCA). Ovaj sertifikat potvrđuje poznavanje arhitekture i koncepata dizajna, naglašavajući nivo veštine potreban za efikasnu konfiguraciju Veeam rešenja u nizu okruženja iz stvarnog sveta.

Kurs je namenjen senior inženjerima i arhitektama odgovornim za kreiranje arhitektura za Veeam okruženja.

U idealnom slučaju, polaznici bi trebalo da poseduju veliko komercijalno iskustvo sa Veeamom i široku sferu tehničkog znanja o serverima, storidžu, mrežama, virtuelizaciji i cloud okruženjima.

Ciljevi

Nakon završetka ovog kursa polaznici treba da budu sposobni da dizajniraju i projektuju Veeam rešenje u stvarnom okruženju, opišu najbolje prakse, ocene postojeću infrastrukturu i procene poslovne/projektne zahteve, identifikuju relevantne infrastrukturne metrike i izvrše određivanje veličine komponenti (storidž, CPU, memorija), da obezbede smernice za implementaciju i testiranje u skladu sa dizajnom, kao i da rešavaju izazove dizajna i bolne tačke na inovativan način, usklađujući odgovarajuće Veeam Backup & Replication funkcionalnosti sa zahtevima i potrbama.

Pregled kursa

Sadržajan kursVeeam Backup & Replication V11: Architecture and Design osmišljen je kao edukativan kolaž više zaokruženih logičkih tematskih celina. Tako, nakon uvodnog dela, koji podrazumeva pregled principa arhitekture, istraživanje kako izgleda uspešna arhitektura i prikaz Veeamove metodologije arhitekture, sledi

Discovery – deo kursa u kojem se analizira postojeće okruženje, otkrivaju relevantne metrike unfrastrukture, razotkrivaju asumpcije i rizici i prepoznaje kompleksnost u okruženju.

U okviru segmenta posvećenog konceptualnom dizajnu (Conceptual design) ispituju se scenario i podaci iz discovery faze, identifikuju logičke grupe objekata koji će deliti resurse na osnovu zahteva, kreira skup detaljnih tabela poslovnih i tehničkih zahteva, ograničenja, asumpcija i rizika, ispituju infrastrukturni podaci imajući na umu svaku komponentu proizvoda i kreira se dizajn visokog nivoa i protok podataka.

U fazi kursa namenjenoj logičkom dizajnu (Logical design) polaznici će se obučavati kako da usklade ključne komponente i funkcionalnosti VBR-a sa zahtevima, kreiraju logičko grupisanje, odrede lokaciju komponenti i odnos prema logičkom grupisanju, da objedine celine resursa komponenti potrebne za logičko grupisanje, te da izračunaju veličinu komponenti (skladište, CPU, memorija).

Obuka obuhvata i fizički/opipljivi dizajn (Physical/tangible design) – deo posvećen pretvaranju logičkog dizajna u fizički dizajn, fizičkom dimenzioniranju hardvera i pravljenju liste fizičkih Veeam backup komponenti.

Faza kursa posvećena implementaciji i upravljanju (Implementation and Governance) uključuje ocenu fizičkog dizajna i plana implementacije, ispitivanje čvrstine postavljanja Veeama, opisivanje obaveza arhitekte prema timu za implementaciju, te davanje uputstava o specifičnosatima implementacije koje se odnose na dizajn.

Konačno, važan deo obuke odnosi se na validaciju i iteraciju (Validation and Iteration), a fokusiran je na obezbeđivanje okvira za testiranje dizajna i dalji razvoj dizajna prema scenariju modifikacije.

Kontakt i dodatne informacije

Više informacija o ovom, kao i drugim kursevima koje Trening centar Beograd priprema za jesen, zainteresovani mogu da dobiju od Ingram Micro tima putem e-mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568. Obaveštenje o ceni kursa dobija se na upit, koji je moguće uputiti sa sajta, a ponuđena je i mogućnost online registracije za konkretan trening.

Share.

About Author

Comments are closed.