Pogled (preko tuđeg ramena) u online budućnost

0

Piše: Predrag Peđa Milićević

Nije uvek loše biti iza. Na primer, kad sediš u klupi iza, možeš da prepisuješ… Slično je i u biznisu.

Kad stignu nove tehnologije i otvore se nove mogućnosti, neka tržišta ih brže prihvate. Kompanije sa „sporijih“ tržišta se tada nađu u vrlo povoljnoj poziciji, da „prepisuju“ od drugih. Naravno, da li će i kada krenuti u tu aktivnost, zavisi od lokalnog tržišta i samih kompanija, ali je jako zgodno kad za predviđanje budućnosti nije potreban pasulj, kugla ili svinjska plećka, već je dovoljan pogled u „tuđe dvorište“…

A šta se može videti tamo… u tom „dvorištu“…? Pa, na primer, da je u Velikoj Britaniji online oglašavanje još 2004. nadmašilo , kako u prihodima, tako i u tržišnom učešću. 2005. je prestiglo i  oglašavanje. U 2006. je zauzelo veći deo tržišta i u odnosu na novinsko oglašavanje. Ko iole prati dešavanja na Mreži, već je upoznat sa (neverovatnom?) činjenicom da je 2009. online oglašavanje u Velikoj Britaniji nadmašilo i oglašavanje na televiziji…

Da li je to spe­ci­fič­nost bri­tan­skog tr­žiš­ta, ili glo­bal­ni trend? Su­de­ći po to­me to­me što su i u SAD-u su­me ulo­že­ne u on­li­ne ogla­ša­va­nje nad­ma­ši­le bu­dže­te za ogla­ša­va­nje u štam­pa­nim me­di­ji­ma, re­klo bi se da to ni­je lo­kal­ni trend „spe­ci­fič­nog bri­tan­skog tr­žiš­ta“…

Da­kle, oni iz pr­ve klu­pe su ne­ka zna­nja već ap­sol­vi­ra­li, oni iz dru­ge klu­pe ubr­za­no pre­pi­su­ju, a oni iza? Pa, od njih za­vi­si. Mo­gu da pre­pi­šu (kad već ima­ju oda­kle) i bu­duć­nost do­če­ka­ju sprem­ni, a mo­gu i da opuš­te­no sa­če­ka­ju da bu­duć­nost do­đe po njih.

Share.

About Author

Comments are closed.