Oslobodite svoj bezbednosni potencijal uz Ingram Micro Cyber Security

0

Ak­tu­el­na CO­VID 19 pan­de­mi­ja je po­kre­nu­la ra­di­kal­ni po­mak u na­či­nu po­slo­va­nja. Or­ga­ni­za­ci­je su pri­mo­ra­ne da pre­i­spi­ta­ju svo­je ope­ra­tiv­ne mo­de­le i uklju­če dra­stič­ne pro­me­ne ka­ko bi osi­gu­ra­le kon­ti­nu­i­tet i rezilijentnost poslovanja. Dok se mno­ge or­ga­ni­za­ci­je još uvek bo­re sa tim šta to zna­či za njih, oda­bra­na ma­nji­ma već je za­ja­ha­la ovaj ta­las – pre­po­znav­ši pre­sud­nu ulo­gu agil­nih, de­cen­tra­li­zo­va­nih i di­stri­bu­i­ra­nih po­slov­nih po­kre­ta­ča u ovom no­vom svet­skom po­ret­ku, opre­ma­ju svo­ju rad­nu sna­gu neo­p­hod­nim ala­ti­ma za rad od ku­će i re­sur­si­ma za ja­ča­nje si­gur­no­sti po­slo­va­nja. 

Novi poduhvati donose nove koristi, ali sa njima i nove rizike. Pretnje sajber bezbednosti ne treba shvatiti olako u kontekstu daljinski povezane radne snage.

Nedavna američka studija naglašava povećane aktivnosti sajber kriminala kao posledicu COVID 19 pandemije, posebno u oblastima krađe identiteta i kompromitovanja poslovne elektronske pošte. Stoga je imperativ da organizacije steknu odgovarajuće znanje o novim pretnjama i usvoje holistički pristup kako bi ojačale svoje stanje u pogledu sajber bezbednosti.

Naglasak mora biti na edukaciji izolovane i ranjive radne snage i podržavanju grupisanja zaposlenih u snažnu prvu liniju odbrane.

Ingram Micro Cyber Security ostaje posvećen pružanju podrške svojim partnerima i krajnjim korisnicima u upravljanju bezbednosnim izazovima u distribuiranom radnom okruženju.

U na­stav­ku tek­sta na­ve­de­ni su Cyber Se­cu­rity re­še­nja i ser­vi­si ko­je or­ga­ni­za­ci­je mo­ra­ju da raz­mo­tre i od­re­de pri­o­ri­te­te za im­ple­men­ta­ci­ju ka­ko bi na od­go­va­ra­ju­ći na­čin adre­si­ra­le ri­zi­ke.

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.