Oflajn link bilding

0

Piše: Peđa Milićević

Upoznaj svoj auditorijum. Obraćaj im se njihovim jezikom. Kreiraj priču. Bitan je naslov. Uvek započni nečim zanimljivim. Uputi na izvor informacija koje navodiš. Ubaci fotografije, infografike, video klipove… Neka bude lako za praćenje. I za pamćenje. Šta je osnovna poruka u kontekstu cele priče? Ispravna gramatika se podrazumeva…

Ovo su neki od ključnih elemenata za kreiranje uspešnog blog posta.

Ništa bez veze

Za uspeh bloga bitni su linkovi. I to ne bilo kakvi, već linkovi sa uticajnih blogova i web sajtova.

Ovo je jedan od ključnih SEO saveta za svakog blogera.

“Pa, OK”, reći ćete, “jeste tako, ali nije ništa novo. Manje više sva ta blogerska uputstva se svode na tako nešto.”

Da, klasika, kad je blog post u pitanju, ali… mogu li se ti saveti primeniti i ako je u pitanju prezentacija na nekom stručnom skupu?

Pogledajte prvi pasus, pa mi kažite šta se tu ne uklapa. Šta se od svega, što se odnosi na dobar blog post, ne odnosi i na dobru prezentaciju? Ko pronađe, nek ubaci u komentar.

Link je link

Aha, tre­ći pa­sus “šlaj­fu­je”… Ka­kve ve­ze ima­ju lin­ko­vi sa pre­zen­ta­ci­jom na ne­kom sku­pu? Lin­ko­vi su is­klju­či­va pred­nost (i vred­nost) on­lajn sve­ta. Je l’ ta­ko?

Ili ni­su?

Ako je pre­zen­ta­ci­ja za­i­sta do­bra, obič­no vam pri­đu za­in­te­re­so­va­ne oso­be iz pu­bli­ke, po­pri­ča­ju sa va­ma (“osta­ve vam ko­men­tar”  ) i za­tra­že vam – vi­zit­kar­tu. Vaš oflajn link.  I ni­je ne­bit­no ko­me ste je da­li, zar ne?

Pod­vu­če­no pla­vim

A su­tra, kad ta oso­ba u ne­kom raz­go­vo­ru do­đe do te­me ko­ju ste ob­ra­di­li na svom pre­da­va­nju, ona će dru­goj oso­bi po­ka­za­ti va­šu vi­zit­kar­tu. Ta­ko će te­ma pre­da­va­nja po­sta­ti “anchor text”, a va­ša vi­zit­kar­ta “link” ka va­ma. I što je oso­ba ko­joj ste da­li vi­zit­kar­tu uti­caj­ni­ja, taj link je bit­ni­ji po vas.

Gre­šim li ne­gde?

Share.

About Author

Comments are closed.