Novo istraživanje EIB ukazuje na pozitivna kretanja u bankarskom kreditiranju u CESEE

0

Evropska investiciona banka (EIB) 29. novembra objavila je izdanje svog Istraživanja bankarskog kreditiranja u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEE) za jesen 2021.Taj izveštajse bavi pitanjem strategija međunarodnih banaka koje su aktivne u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEE), kao i tržišnim uslovima po oceni banaka koje tamo posluju. Izveštaj sadrži regionalnu analizu i analizu po zemljama i poređenje između njih.

Izdanje istraživanja za jesen 2021. godine ukazuje na optimistička očekivanja za bankarski sistem u regionu CESEE, mada ponegde uz neizvesnost koja sporo nestaje i izvesne rizike negativnih kretanja. Uprkos snažnom uticaju pandemije, tražnja za kreditima se oporavila, a na strani ponude sredstava za finansiranje polako se uočavaju blaži uslovi. Tražnja stanovništva za kreditima je velika, a ona oživljava i u segmentu fiksnih investicija preduzeća. Uslovi kreditiranja postaju blaži, ali uglavnom za stanovništvo, a ne i za preduzeća, gde su uslovi još uvek oštri, naročito za manja preduzeća.

„Istraživanje pokazuje da su međunarodna i nacionalna podrška bili ključni za kontinuitet poslovanja bankarskih grupa u regionu CESEE, nakon prvobitnog naglog zastoja usled šoka zbog kovida-19 u 2020. godini”, rekla je Debora Revoltela, glavni ekonomista EIB. „Održavanje te snažne javne posvećenosti sada je ključno da bi se preduzećima olakšao pristup finansijskim sredstvima i omogućile investicije u zelenu i digitalnu tranziciju. Banke u regionu imaju snažnog partnera na kojeg mogu da se oslone – Grupaciju EIB, na čiju podršku mogu da računaju u finansiranju lokalnih privreda.”

„Od bankarskih grupa koje posluju u regionu CESEE, 40% namerava da proširi svoje poslovanje. Nakon poremećaja koje je kovid-19 izazvao u 2020. godini, to su dobre vesti,” dodao je Luka Gatini, rukovodilac službe za makroekonomski scenario. „Ali i dalje postoje neke neizvesnosti i rizici negativnih kretanja. Preduzećima još uvek nije olakšan pristup bankarskom finansiranju. Takođe, bankarske grupe očekuju da će se pozitivna kretanja problematičnih kredita zaustaviti. Regulatorne mere i mere politike će morati da nastave da pružaju podršku, naročito da bi se ubrzale preko potrebne investicije u klimatsko delovanje i digitalizaciju.”

Istraživanje bankarskog kreditiranja u CESEE deo je izveštavanja i praćenja koje EIB, MMF, EBRD i Svetska banka redovno vrše za „Bečku inicijativu”, , okvir za zaštitu finansijske stabilnosti Evrope u nastajanju.

Preuzete obaveze bankarskih grupa i projekcija za region

Tokom poslednjih šest meseci, izloženost bankarskih grupa prema regionu je povećana, kao deo strateške obaveze da se poslovanje održi ili čak poveća. Pored toga, one su izjavile da je, nakon privremenog pada u 2020. godini, njihovo poslovanje u CESEE ponovo bilo profitabilno.

Prekogranične bankarske grupe daju naznake pozitivnih strateških namera u pogledu njihovih regionalnih operacija, ukazujući na punu podršku njihovim tamošnjim filijalama i izloženosti u 2021. godini. Oko 60% bankarskih grupa obuhvaćenih istraživanjem namerava da održi svoje poslovanje u CESEE, dok 40% namerava da ga proširi.

Ponuda i tražnja za kreditima u CESEE

Filijale i lokalne banke u CESEE beleže snažan rasttražnjeza kreditima. Nakon oštrog pada u drugom i trećem kvartalu 2020. godine, tražnja je porasla, pre svega zahvaljujući potrebama za obrtnim sredstvima, zajedno sa pozitivnim projekcijama za tržište stambenih nekretnina, poverenjem potrošača i njihovom potrošnjom. Naročito, nakon oštrih padova u 2020. i početkom 2021. godine, podrška tražnji koju su obezbedili investicioni krediti ponovo je postala pozitivna. Taj preokret ukazuje na poboljšanje stvarnih ekonomskih uslova za preduzeća.

Nakon pooštravanja u 2020. i početkom 2021. godine, uslovi kreditiranja su tokom poslednjih šest meseci ublaženi. Međutim, iako su uslovi kreditiranja ublaženi za stanovništvo, to nije slučaj za privredu, naročito za mala i srednja preduzeća.

Kvalitet kreditnih portfolija banaka

Nakon blagog pogoršanja u 2020. godini, kvalitet kredita  je ponovo počeo da se poboljšava. Pa ipak, ne očekuje se da će se taj oporavak nastaviti tokom sledećih šest meseci, jer bankarske grupe ukazuju na rast neizvesnosti.

Politika podrške zbog COVID-19 bila je ključna za održavanje poslovanja banaka u regionu

Banke koje posluju u regionu izjavile su da su regulatorne mere i mere politike za podršku kreditiranju igrale značajnu pozitivnu ulogu. Banke koje su iskoristile pogodnosti od šema javnih garancija naročito navode da su ti programi bili veoma delotvorni u podršci produženju rokova otplate kredita, što je nalaz koji se ponavlja u poslednja tri talasa istraživanja. Banke koje koriste pogodnosti od operacija refinansiranja centralnih banaka smatraju da su ti aranžmani pomogli uslovima kreditiranja.

Share.

About Author

Comments are closed.