Martovski kursevi Trening centra Beograd kompanije Ingram Micro

0

Ciklus obuka u prvom kvartalu ove godine Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro završiće kursevima Check Point Cerified Security Expert, Check Point Troubleshooting Expert, Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management, Radware DefensePro, VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7, a već za početak marta (8.3.2023. – 10.3.2023.)predviđen je Business Analysis kurs.

Business Analysis

Na globalnom nivou, Ingram Micro Business Analysis trening se odnosi na Business Analysis Essentials – BA01 – NA i Strategic Business Analysis – BA02 – NA kurs.

Prvi je osmišljen tako da učesnicima pruži razumevanje prednosti, funkcija i uticaja koje poslovni analitičar ima u organizaciji. Kurs govori o procesu poslovne analize, kao i o tome kako se ona primenjuje tokom celog projekta.

U uvodnom delu ovog treninga definiše se poslovna analiza i upoznaje se sa aktivnostima koje uključuju poslovnu analizu, kao i sa IIBA/PMI i ciljevima ovih profesionalnih asocijacija, te sa IIBA-evim Vodičem kroz korpus znanja o poslovnoj analizi (IIBA’s BABOK Guide – Guide to the Business Analysis Body of Knowledge) i Vodičem za praksu u poslovnoj analizi PMI-a (PMI’s Practice Guide in Business Analysis).

Tema drugog dela je IIBA (International Institute of Business Analysis) i uloga poslovnog analitičara, gde se definiše poslovni analitičar, razgraničava njegova uloga od uloge projekt menadžera, ukazuje na značaj komunikacije/kolaboracije, na rezulatate proizvedene kao deo poslovne analize i prikazuje put BA karijere.

Oba dela imaju odgovarajuće propratne vežbe.

U trećem delu kursa naslovljenom „Strategy Analysis and Change“, predavanja prati vežba Razvoj poslovnih potreba i RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) identifikacija zainteresovanih strana, dok je četvrti deo, posvećen razumevanju i definisanju obima rešenja, dopunjen vežbom sprovođenja brainwriting sesije i kreiranja dijagrama konteksta, odnosno opciono vežbom kreiranja dijagrama slučaja upotrebe.

Petim delom kursa želi se postići razumevanje zahteva (definisanje pojma zahteva razumevanje tipova zahteva, predstavljanje procesa zahteva, zahtevi u odnosu na specifikacije i poslovna pravila), pa teoriju upotpunjava vežba Identifikovanja zahteva.

Kurs je namenjen pojedincima koji su novi u ulozi poslovnog analitičara, ali i onima koji nadgledaju i/ili rade sa poslovnim analitičarima i od polaznika ne zahteva da ispune bilo kakve preduslove. Pogodan je i za početnike i za iskusne ljudi koji treba da imaju jasan i sistematičan pristup poslovnoj analizi.

Kurs Strategic Business Analysis – BA02 – NA namenjen je rukovodiocima, projektnim menadžerima, poslovnim analitičarima, kao i poslovnim i IT stakeholderima koji rade sa poslovnim analitičarima. Preduslov za njegovo pohađanje je da polaznici prethodno završe BA01 – Business Analysis Essentials kurs ili da poseduju ekvivalentno iskustvo.

Polaznici se na ovom kursu osposobljavaju da razumeju ključni značaj pravilnog definisanja poslovne potrebe i sprovođenja temeljne analize internog i eksternog okruženja preduzeća pre izbora rešenja.  

Ciljevi obuke su višestruki. Pre svega, participijenti treba da nauče kako da vide „širu sliku“ i razumeju unutrašnje/spoljne karakteristike svog preduzeća pre određivanja rešenja; da razumeju šta obuhvata strateška analiza i kada i kako se ona izvodi; prepoznaju kako rizici utiču na sprovodljivost opcija rešenja, te da identifikuju benefite od razvoja temeljne strategije promena. Takođe, po završetku kursa, učesnici će biti sposobni da izlože svrhu i važnost razvoja poslovnog slučaja i kako da se iskoristi poslovni slučaj da se donosiocima odluka prenese svrsishodost postizanja promena. Konačno, polaznici kursa naučiće i da pripreme poslovni slučaj koristeći metode kvalitativne i kvantitativne analize.  

Check Point Certified Security Expert (CCSE)

Ingram Micro Beograd kao Value Added Distributor (VAD) i autorizovani Check Point trening centar (ATC) podržava program autorizovanih obuka i redovno prenosi iskustvo i znanje iz oblasti Check Point tehnoloških rešenja.

Za obuku za Check Point Cerified Security Experta odvojeni su datumi od 14. do 16. marta.

Ovaj napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.

Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruki benefiti koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima.  

Check Point Troubleshooting Expert (CCTE)

Ovaj dvodnevni kurs, za koji polaznici u svom planeru treba da obeleže 20. i 21. mart, namenjen je stručnjacima za bezbednost i Check Point prodavcima koji žele da steknu neophodna znanja potrebna za usavršavanje naprednijih veština rešavanja problema tokom upravljaja njihovim bezbednosnim okruženjima.  

Napredne veštine rešavanja problema, kojima će polaznici kursa ovladati, omogućiće im da uspešno istraže i reše složenije probleme koji se mogu pojaviti tokom upravljanja njihovim Check Point Security okruženjem.

Preduslovi za pohađanje kursa su iskustvo u radu sa UNIX i/ili Windows operativnim sistemima, radno poznavanje Networking TCP/IP, CCSE obuka/sertifikacija i napredno poznavanje Check Point Security proizvoda.

Program kursa obuhvata napredno rešavanje problema, menadžment baza podataka i procesa, napredno otklanjanje grešaka u kernelu, rešavanje problema u korisničkom modu, naprednu kontrolu pristupa, razumevanje prevencije pretnji, napredno rešavanje problema sa VPN-om, podešavanje ubrzanja i performansi.

Predavanja upotpunjuju brojne laboratorijske vežbe koje uključuju: 

 • monitoring mrežnog saobraćaja
 • otklanjanje grešaka u procesima upravljanja
 • istraživanje Postgres i Solr baza podataka
 • rešavanje problema sinhronizacije upravljanja
 • analizu problema sa saobraćajem uz pomoć debagovanja kernela
 • otklanjanje grešaka u procesima korisničkog moda
 • rešavanje problema u kontroli aplikacija i filtriranju URL-ova
 • rešavanje problema sa IPS-om
 • procenu proizvoda za prevenciju pretnji
 • debagovanje Site-to-Site VPN-a
 • rešavanje problema sa Remote Access VPN-om
 • testiranje Mobile Access VPN-a
 • evaluaciju SecureXL-a
 • modifikovanje CoreXL-a
 • procenu performansi vezanih za hardver
 • podešavanje i optimizaciju softvera

Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management

Trodnevni The Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management trening, koji predstavlja tehnički duboki zaron fokusiran na podučavanje IT profesionalaca veštinama konfigurisanja, upravljanja i podržavanja Veeam Availability Suite v11 rešenja, biće održan 20-22. marta 2023.

Uz sadržajne prektične laboratorijske vežbe, predavanja na ovom kursu omogućavaju administratorima i inženjerima da efikasno upravljaju podacima u tehničkim i poslovnim okruženjima koja se stalno menjaju, donoseći opipljivu korist preduzećima u digitalnom svetu.

Kurs je namenjen svima koji su odgovorni za konfigurisanje, upravljanje ili podršku Veeam Availability Suite v11 okruženja.

Polaznici ovog kursa treba da budu iskusni profesionalci koji poseduju solidno znanje o serverima, storidžu, umrežavanju i virtuelizaciji.

Da bi se pripremili za kurs, Veeam partnerima bi bilo korisno da kompletiraju Veeam Sales Professional (VMSP) i Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) sertifikaciju na ProPartner veb sajtu. Korisnici Veeama bi imali koristi od završavanja besplatne Veeam Availability Suite obuke na zahtev na www.veeam.com.

Završavanjem ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita Veeam Certified Engineer (VMCE) 2021.

Nakon završetka kursa, polaznici bi trebalo da budu u stanju da:

• opišu scenarije korišćenja komponenti Veeam Availability Suitea i relevantnost za njihovo okruženje

• efikasno upravljaju dostupnošću podataka na licu mesta, u cloudu ili hibridnim okruženjima

• osiguraju da budu ispunjeni i Recovery Time Objectives (RTOs) i Recovery Point Objectives (RPOs)

• konfigurišu Veeam Availability Suite da bi obezbedili efikasnu zaštitu podataka

• prilagode se rastućim tehničkim i poslovnim potrebama organizacije za zaštitom podataka

• obezbede da oporavak bude moguć, efikasan, efektivan, bezbedan i u skladu sa poslovnim zahtevima

• obezbede vidljivost resursa poslovnih podataka, izveštaja i kontrolnih tabli radi praćenja performansi i rizika.

Radware DefensePro level1

Ovaj kurs, koji se odvija kombinovano on site/on line 22-24. marta, pokriva DefensePro proizvod, a polaznicima omogućava da nauče kako da izoluju, blokiraju i spreče napade na aplikacionom nivou, povezujući nenadmašne bezbednosne performanse sa naprednim bezbednosnim izveštavanjem. Polaznici će takođe doznati kako da bezbedno povežu i zaštite sve ključne aplikacije sprečavanjem virusa, upada, trojanaca, crva i Denial of Service napada. Naučiće i kako da eliminišu ranjivost i uska grla bezbednosnih alata u svim kombinovanim bezbednosnim arhitekturama, prevazilazeći kompromis između bezbednosti i performansi radi visoko skalabilne odbrane otporne na greške.

DefensePro Level 1 je strukturirani kurs koji ima za cilj da istakne sve karakteristike i funkcije koje se koriste na DefenseProu, uporedo sa praktičnim radom u laboratorijama za ilustrovanje mehanike zaštite.

Ciljevi kursa su osposobljavanje za instaliranje i primenu DefenseProa na osnovu smernica za primenu. Polaznici će biti u stanju da razumeju različite Attack Protection sposobnosti i kako da ih konfigurišu, da upravljaju i koriste APSolute Vision, te da razumeju osnove Vision Reportera.

Program kursa podeljen je u tri dana. Predavanja predviđena za prvi dan su Security Landscape Overview, Introduction to AMS, Introduction to DefensePro, Hardware and Connectivity, Administration and Security Policies i Behavioral DoS Hands on Labs: Administration and Initial Configuration. Drugog dana treninga na programu je DNS zaštita sledeće generacije (SYN Flood Protection o DefenseSSL, Out of State Protection, Connection Limits), dok su za treći planirani Signature Protections (Signature Profiles, Custom Signatures), Policy Exceptions (Black & White Lists), Vision and Vision Reporter i Deployment Guidelines.

Predavanja upotpunjavaju korisne laboratorijske vežbe:

Lab 1a – Initial DefensePro Setup

Lab 1b – Connecting to Your DefensePro Using APSolute Vision

Lab 2 – Administering DefensePro Network Flood Protection:

Lab 3 – Behavioral DoS Protection

Lab 4 – DNS Flood Protection

Lab 5 – SYN Flood Protection

Lab 6 – SYN Flood SSL Protection

Lab 7 – Out of State Protection

Lab 8 – Connection Limits

Signature Protection:

Lab 10 – Signature Protection

Lab 11 – Custom Signatures Additional Components

Lab 12 – Policy Exceptions (Black & White lists)

Lab 13 – Administration

Lab 14 – Vision Reporter

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7

Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro jedini je akreditovani VMware trening centar u Srbiji, tako da su treninzi koji se održavaju u ovom centru preduslov za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata.

Petodnevni kurs (27 – 31 mart 2023.) VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7 obuhvata intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture za organizacije bilo koje veličine, a predstavlja osnovu za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.

Pohađanjem ovog kursa ispunjava se uslov za trening za dobijanje sertifikata

VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) .

Preduslov za pohađanje ovog kursa je iskustvo u administriranju sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima, a ciljna grupa su mu sistem administratori i sistem inženjeri.  

Ciljevi kursa su da po njegovom završetku polaznici budu sposobni da:  

• opišu softverski definisan data centar (SDDC)

• objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi

• opišu prednosti i mogućnosti VMware Skylinea

• instaliraju i konfigurišu ESXi hostove

• postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance

• koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera

• upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance

• kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima

• opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere

• konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž

• kreiraju VMware vSphere VMFS skladišta podataka i upravljaju njima

• koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i  snapshotova

• kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci

• upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine

• migriraju virtuelne mašine pomoću VMware vSphere vMotiona i VMware vSphere Storage vMotiona

• kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler

• diskutuju o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSpherea

• koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji na ESXi hostovima i virtuelnim mašinama

Kurs je pideljen u deset modula (Course Introduction, Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center, Virtual Machines, vCenter Server, Configuring and Managing Virtual Networks, Configuring and Managing Virtual Storage, Virtual Machine Management, Resource Management and Monitoring vSphere Clusters, and vSphere Lifecycle Management).

Kontakt

Više informacija o ovim, kao i drugim, obukama Trening centra Beograd zainteresovani mogu dobiti od Ingram Micro tima, putem e-mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568.

Share.

About Author

Comments are closed.