Marketing i(li) prodaja

0

Piše: Peđa Milićević

Šta će nekom marketing, kad ima prodaju? Prodaja zarađuje pare, a marketing ih troši. Tu su stvari jasne. Kad je para sve manje, krešemo troškove. Znači, marketing. A pojačavamo prodaju. Logično. Nije nego.

Drevna prodajna mudrost je jednostavna: pozovi danas njih deset, zakazaćeš bar jedan sastanak, a od deset sastanaka, napravićeš bar jednu prodaju. Čista matematika. Teorija verovatnoće. Kad treba pojačati prodaju, samo povećaš broj poziva i time povećaš broj prodaja. Prosta logika kvantiteta.

A gde je tu logika kvaliteta? Kao prvo, malo izkomuniciraš, pa oondaa… Ama šta komplikuješ – imaš telefon (to ti je komunikacija), imaš kupca (tamo negde) i samo treba da ga nađeš i da mu prodaš. Krajnje jednostavno. Hmm… Ovolišno mi fali da poverujem…

I bih, da nisam još poodavno video oglas oglas koji je McGraw-Hill objavio još pre više od pola veka, tač­ni­je 1958. U ogla­su, ko­ji je „Bu­si­ness Mar­ke­ting“ sep­tem­bra 1999. pro­gla­sio za naj­bo­lji B2B oglas svih vre­me­na, na­mr­šte­ni go­spo­din ku­pac iz­go­va­ra ču­ve­ni tekst:

Ne znam ko si.
Ne znam tvo­ju kom­pa­ni­ju.
Ne po­zna­jem pro­iz­vo­de tvo­je kom­pa­ni­je.
Ne po­zna­jem kup­ce tvo­je kom­pa­ni­je.
Ne znam isto­ri­jat tvo­je kom­pa­ni­je.
Ne znam re­pu­ta­ci­ju tvo­je kom­pa­ni­je.
Ne znam za šta se tvo­ja kom­pa­ni­ja za­la­že.
Sa­da… šta si to hteo da mi pro­daš?

Tro­šak ili in­ve­sti­ci­ja

Da me­ni ku­pac ova­ko ne­što ka­že, ja bih se sku­pio k´o ot­ku­van džem­per. Ali ja ni­sam me­ro­davan, ja ni­sam pro­da­vac. Ali i da sam pro­da­vac, vo­leo bih da mi ne­ko iz mar­ke­tin­ga (bar ma­lo) pri­pre­mi te­ren. Ne ve­ru­jem ni da je Ap­ple, ni da je Co­ca Co­la, ni da je Har­ley-Da­vid­son sti­gao do­kle je sti­gao ta­ko što su nje­go­vi pro­dav­ci oba­vi­li do­volj­no mno­go „hlad­nih po­zi­va“. „Do­bar dan, zna­te ja pro­da­jem Ap­ple…“ „E, žao mi je, baš sam ju­če bi­la na pi­ja­ci i ku­pi­la div­ne jo­na­tan­ke…“ Mo­ra da je tu bi­lo još ne­čeg. Ne­čeg što ume­sto hlad­nog po­zi­va pro­dav­cu mo­že da obez­be­di ma­lo to­pli­ju do­bro­do­šli­cu. Ne­čeg što se ov­de vo­di kao tro­šak, a ta­mo ne­gde se vo­di kao in­ve­sti­ci­ja. Ko­ja se vra­ća kroz pro­da­ju…

Share.

About Author

Comments are closed.