Kompanijsko internet prisustvo

0

Piše: Predrag Peđa Milićević

Znate onaj stari šnajderski vic? Došao čovek kod krojača da proba odelo. A ono “k’o puslica” – najfiniji materijal, najmoderniji kroj… Obuče čovek sako, kad – jedan rukav malo kraći.

“Pa, dobro, majstore, šta…”

“Nije to ništa,” odgovori majstor, “samo malo podignite rame i rukav stoji savršeno!”

“Pa da, al’ sad mi rever ukrivo?!”

“Malo samo glavu na ovu stranu… taako. Evo, sad je k’o Bog.”

Savlada čovek sako, obuče pantalone, al’ i jedna nogavica kraća…

“Sad ćemo i to da rešimo”, uskoči majstor, “samo malo dignite ovaj kuk. Taako… Odlično! Evo, pogledajte se…”

Pogleda se čovek, onako sav iskrivljen – stvarno odelo savršeno stoji. Krene on polako kući, zabacuje malo nogu zbog onog kuka, ruka mu čudno stoji, glava još čudnije… kad začu komentar: “Bree, vidi onog na šta liči, a kako dobro odelo ima!”…

Do­br­o, t­o je vic…  A da li­ st­e ­ne­kad­ pra­vi­li tor­tu? Z­na­te ono – ­ko­ra na kor­u, pa od­o­zgo p­uno š­la­ga i­ n­a ­vr­hu ­tre­šnji­ca­.  A ­fil? Pa, za­dign­ete ma­lo t­aj šlag i ­ugu­ra­te fil iz­me­đu dve­ ko­re. Ako ima­ vi­še ko­ra, p­onov­ite po­stu­pak viš­e put­a. ­Šta, ne stavl­ja se ta­ko fil?­ Pr­vo ko­ra­, pa ­fil, ­pa­ k­or­a, pa…­ i­ on­da ­šlag i trešn­ji­ca n­a ­kra­ju­? Zvu­či­ l­ogič­no.

­

“Veb tort­a”­

A on­da, zn­a­či­, ne ­tr­eba pr­vo def­ini­sat­i ­str­uk­tu­ru saj­ta, pa ­ga on­da “p­opu­nja­va­ti­ sa­dr­ža­jem”? M­o­žd­a bi ­tr­eba­lo­ pr­vo­ krei­ra­ti sad­ržaj k­oj­i p­ra­ti k­omp­ani­jski veb­ bizn­is ­mo­del, pa on­da, u skla­du s njim, kre­i­ra­ti ar­hi­tek­tu­ru ko­ja sa­dr­žaj či­ni mak­si­mal­no pri­stu­pač­nim? Zvu­či lo­gič­no.

First thing first

U stva­ri, kad se već pro­pi­tu­je­mo, pra­vo pi­ta­nje je – u či­joj je nad­le­žno­sti kom­pa­nij­sko pri­su­stvo na Ve­bu? Da li o to­me bri­ne IT, ili mar­ke­ting? Da li je bit­ni­ja teh­no­lo­gi­ja ko­ja je ugra­đe­na u sajt ili pri­ča ko­ja je ugra­đe­na u sa­dr­žaj? Na­vi­ga­ci­ja i kod su bit­ni, ni­je spor­no, ali (ipak) mo­ra­ju bi­ti u funk­ci­ji sa­dr­ža­ja. Zar ne zvu­či lo­gič­no?

Share.

About Author

Comments are closed.