Kome se obraćaju sve te reklame?

0

Piše: Predrag Peđa Milićević

Pa, kupcu, naravno. Kome će drugom? Kupac vidi reklamu, ode, kupi i… to je to. Aha.

A ono “Oću ovaj keks sa televizora! Mama, oću gaaa!! Kupi mi, kupi mi, kupi mi, kupi…” I mama kupi. Kome se uporno obraća “keks sa tevelizora” u svojoj TV reklami? Mami? Ne? Pa, ona je kupac…?!

Ili “Žiko, sine, deder skokni preko puta i donesi ocu jedno pivo…” Kome se svojom reklamom obraća pivo? Žiki sinu? Ne? Pa, on je kupac?!

Aha, mislite obraća se potrošaču korisniku? Nije uvek on taj koji kupuje, ali je on taj koji troši i koristi, pa se njemu treba obraćati. Logično.

Ali šta će­mo u slu­ča­ju „Ca­co du­šo, skok­ni do pet šo­pa i ku­pi zr­ne­vlje i vi­ta­mi­ne, uzmi i pa­ket se­na, a mo­gla bi i ka­pi za oči, ova ma­to­ra opet neš­to čki­lji…“?

Ko­me se obra­ća­ju pro­iz­vo­đa­či pet šo­pov­skog asor­ti­ma­na? Ku­ca­ma? Ma­ca­ma? Mor­skim pra­si­ci­ma i pa­pa­ga­ji­ma…? Kor­nja­či? Zlat­noj ri­bi­ci? Ne? Oni se ne pi­ta­ju? Ali, oni su ko­ri­sni­ci, po­tro­ša­či i kon­zu­men­ti… zar ne?

Pa do­bro, ko­me se on­da obra­ća­ju sve te re­kla­me?

Share.

About Author

Comments are closed.