Kolumna: Kalenić marketing

0

Piše: Peđa Milićević

Ponedeljak. 25. april. Drugi dan Uskrsa. Ne radi niko ko ne mora. Lepo se to vidi i na Kalenić pijaci – šljašte prazne tezge na prolećnom suncu. Ja tražim mladi beli luk. Onako, ne mnogo tanak. I svež. Zazeleni se tu i tamo crni, al’ belog ni za lek. I negde u sedmom redu, stoji Romkinja srednjih godina za tezgom prepunom svog mogućeg zeleniša, a među zelenišem – kesa puna mladog belog luka. Lep lukac, malo deblji, baš kako treba. I cena je OK. Ali… ne volim od nakupaca, ako baš ne moram. Kad sam stig’o dovde, da prošetam još malo. Možda nađem kod seljaka, pa iz prve ruke…

I luk i prodavac

I odmah pored spazih bakicu. Stoji iza svoje poluprazne tezge. Tu i tamo poneka povrćka, ali i nekoliko veza belog luka. Lep i ovaj. Cena ista. Pa čuj, problem rešen – nađoh i luk i prodavca kakvog sam tražio. Uzeh od nje dve veze luka, zadovoljan što sam posao obavio baš onako, po svom, i kretoh ka izlazu, kad čuh bakicin glas: “E, Svetlana, daj još koju vezu belog…” I gospođa nakupac se saže i, iz one svoje velike kese, dohvati joj nekoliko veza.

Da li mi je ne­što za­sme­ta­lo u sve­mu to­me? Pa, uši. Vla­sti­te. Ko­je su za­le­pr­ša­le na ve­tru. I ko­je sam mo­rao da ve­žem u (po­ve­ću) ma­šnu da se lju­di na pi­ja­ci ne spo­pli­ću o njih.

“Mar­ke­tin­ška stra­te­gi­ja”

Ne znam ka­ko bi vi ovo na­zva­li, ali me­ni li­či na jed­nu vr­lo pa­met­no smi­šlje­nu i bri­ljant­no iz­ve­de­nu mar­ke­tin­šku stra­te­gi­ju. Ne­ma tu ni la­ži ni pre­va­re, sa­mo su dve mu­dre pro­da­va­či­ce is­ko­ri­sti­le pred­ra­su­de pro­seč­nog be­o­grad­skog kup­ca i kre­i­ra­le efi­ka­san mo­del pro­da­je: ma­lo­pro­da­ja – te­zga le­vo, ma­ga­cin – te­zga de­sno. Ge­ni­jal­no. Ne či­ni vam se?

Share.

About Author

Comments are closed.