Imate li vi neko pitanje?

0

Piše: Predrag Peđa Milićević

Skinuli ste pitanja sa Interneta. Izguglali (buduću?) kompaniju, prikupili sve informacije, zapisali sve detalje, napravili SWOT analizu sebe samih(!), kreirali sliku o sebi sa svim manama i vrlinama, diferencirali se, pozicionirali, spremili odgovore na sva pitanja… i otišli na razgovor za posao. Pucate od samopouzdanja, jer ništa ne može da vas iznenadi. Tačno? Pa, ne baš… Postoji još jedno vrlo uobičajeno pitanje na kome “ginu” mnogi, a ono je vrlo jednostavno i glasi: “Imate li vi neko pitanje?”

Odgovor “Paa, nemam…” vas najčešće upućuje prema vratima, sa skoro stopostotnim šansama da dobijete poruku zahvalnosti (ako je uopšte dobijete) “što ste došli na razgovor… ali na žalost… bićete u njihovoj bazi podataka… biće slobodni da vas pozovu sledeći put…”. I tako to. Ali vama je sve bilo jasno “kao dan”, o svemu ste pričali, sve su vam rekli, šta tu ima dalje da se pita… Ima. Uvek.

Naguib Mahfouz (ili, po Vuku, Nagib Mahfuz), egipatski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1988. godine, je rekao: “Možete reći da li je neko pametan po njegovim odgovorima. Možete reći da li je neko mudar po njegovim pitanjima.” Prema tome, do sad ste na razgovoru pokazali pamet, ali treba da pokažete i mudrost…

Ne­ki od „bi­se­ra mu­dro­sti“

 • Za­štoje ovo me­sto slo­bod­no? Šta se de­si­lo sa pret­hod­nom oso­bom?
  Ko­li­koste ga če­sto po­pu­nja­va­li u pret­hod­nih 5 go­di­na? Ko­ji su glav­ni raz­lo­zi za to?
  • Da li je fluk­tu­a­ci­ja u kom­pa­ni­ji uo­bi­ča­je­na po­ja­va?
  • Šta bi ste že­le­li da sle­de­ća oso­ba na ovoj funk­ci­ji ra­di dru­ga­či­je?
  • Ko­ja su zna­nja i ve­šti­ne neo­p­hod­ni da bi ne­ko uspe­šno oba­vljao ovu funk­ci­ju?
  • Šta se sma­tra uspe­hom u Va­šoj kom­pa­ni­ji? Ko­ji su pa­ra­me­tri uspe­ha?
  • Ko vr­ši pro­ce­nu oso­be na ovoj po­zi­ci­ji i ko­li­ko če­sto?
  • Mo­že­te li mi opi­sa­ti ide­al­nu oso­bu za tu funk­ci­ju? Ko­li­ko se ja ukla­pam u taj opis?
  • Ko­ji su ne­ki od naj­te­žih pro­ble­ma sa ko­ji­ma se oso­ba na ovoj funk­ci­ji mo­že su­sre­sti?
  • Šta že­li­te da bu­de ura­đe­no u sle­de­ća 3 me­se­ca na ovoj funk­ci­ji?
  • A u sle­de­ćih 12 me­se­ci?
  • Ka­kva će bi­ti mo­ja ovla­šće­nja i od­go­vor­no­sti?
  • Ka­kva je ho­ri­zon­tal­na, a ka­kva ver­ti­kal­na ko­mu­ni­ka­ci­ja?
  • Ka­kva je kom­pa­nij­ska po­li­ti­ka u ve­zi po­se­ći­va­nja struč­nih se­mi­na­ra, kon­fe­ren­ci­ja i tre­nin­ga u ci­lju una­pre­đe­nja zna­nja i ve­šti­na?
  • Mo­že­te li mi po­ka­za­ti or­ga­ni­za­ci­o­nu struk­tu­ru kom­pa­ni­je i ovu funk­ci­ju u njoj?
  • Ka­ko top me­nadž­ment gle­da na ovu funk­ci­ju, ko­li­ko mu je bit­na?
  • Da li po­sto­je ne­ke sla­bo­sti u tom sek­to­ru/slu­žbi (u okvi­ru ko­je je funk­ci­ja) na či­jem ot­kla­nja­nju ra­di­te?
  • Ka­kve zna­čaj­ne pro­me­ne pred­vi­đa­te u bli­skoj bu­duć­no­sti?
  • Ka­kav je plan raz­vo­ja kom­pa­ni­je u sle­de­ćih 5 go­di­na i ka­ko se ovaj sek­tor/slu­žba ukla­pa u nje­ga?

Do­dat­ne in­struk­ci­je

Pri tom, imaj­te na umu i sle­de­će:

 • Uvek pri­pre­mi­te (za­pi­ši­te) pi­ta­njako­ja će­te po­sta­vi­ti. Ne­moj­te im­pro­vi­zo­va­ti na li­cu me­sta. Ret­ki su oni ko­ji u ta­kvoj pri­li­ci ne­će de­lo­va­ti zbu­nje­no, neo­r­ga­ni­zo­va­no, ne­će za­muc­ki­va­ti, ili vi­še pu­ta po­sta­vlja­ti ista pi­ta­nja (mo­žda sa­mo dru­ga­či­je for­mu­li­sa­na)…
  Ne po­sta­vljaj­te pi­ta­njana ko­ja ste to­kom raz­go­vo­ra već do­bi­li od­go­vor, sa­mo za­to što ste ih „pri­pre­mi­li“.
  Ne po­sta­vljaj­te pi­ta­nja na ko­ja su ja­sni od­go­vo­ri da­ti na kor­po­ra­tiv­nom saj­tu. Ti­me će­te A) po­ka­za­ti da ste do­šli pot­pu­no ne­pri­pre­mlje­ni i B) tra­ći­ti dra­go­ce­no vre­me Va­šeg sa­go­vor­ni­ka, či­me ni­ka­ko ne­će­te ste­ći nje­go­vu na­klo­nost.
  Ni­kad ne po­sta­vljaj­te pi­ta­nja u ve­zi pla­te i osta­lih be­ne­fi­ci­ja pre ne­go što to po­me­ne Vaš sa­go­vor­nik. Ne sme­te po­ka­za­ti ve­ću za­in­te­re­so­va­nost za ono što Vi do­bi­ja­te u od­no­su na ono što Vi nu­di­te.

Na­rav­no, ne­će bi­ti pri­li­ke, a ve­ro­vat­no ni po­tre­be da po­sta­vi­te sva pri­pre­mlje­na pi­ta­nja. Ako pa­žlji­vo slu­ša­te sa­go­vor­ni­ka, ve­ro­vat­no će­te do­bi­ti od­go­vo­re na ne­ka od njih, čak i ako oni ni­su eks­pli­cit­no iz­go­vo­re­ni. Ali on ve­ro­vat­no ipak ne­će re­ći ne­ke Va­ma bit­ne stva­ri ako ga di­rekt­no ne pi­ta­te, a od­go­vor mo­že bi­ti od ve­li­kog zna­ča­ja za do­no­še­nje Va­še ko­nač­ne od­lu­ke. Kao što sa­mo pi­ta­nje mo­že bi­ti od ve­li­kog zna­ča­ja za do­no­še­nje nje­go­ve ko­nač­ne od­lu­ke…

Share.

About Author

Comments are closed.