Druš­tve­na od­go­vor­nost je­dan od te­me­lja post­co­vid druš­tva

0

Vre­me­na su bez pre­se­da­na, a ovaj ne­za­pam­će­ni tre­nu­tak u isto­ri­ji čo­ve­čan­stva pod­sti­če na so­li­dar­nost ko­ja će bi­ti te­melj no­vog sve­ta u na­sta­ja­nju. Ob­u­če­ni u be­lo, u znak po­drš­ke me­di­cin­skom oso­blju, CSR i struč­nja­ci za kor­po­ra­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je po­sla­li su va­žne po­ru­ke i sa tre­ćeg po re­du Direct Talks From Ho­me ve­bi­na­ra, održanog 3. aprila 2020. godine, po­sve­će­nog druš­tve­no od­go­vor­nom po­slo­va­nju.

Pro­ak­ti­van pri­stup i do­bre me­re zaš­ti­te osi­gu­ra­le su mno­gim kom­pa­ni­ja­ma epi­tet do­br­og po­slo­dav­ca i u pan­de­mi­ji, kao i ne­sme­ta­ni tok po­slo­va­nja.
Nor­de­us ko­ji je pr­vi ob­ja­vio da pre­la­zi na re­mo­te (na da­lji­nu) na­čin ra­da, oba­vio je pre to­ga i te­sti­ra­nje ra­da od ku­će, a mno­gi za­po­sle­ni su čak uzi­ma­li svo­je sto­li­ce i sto­lo­ve iz kan­ce­la­ri­ja ka­ko bi mo­gli da na­pra­ve ho­me of­fi­ce.
„Naj­va­žni­ja nam je bi­la in­ter­na ko­mu­ni­ka­ci­ja, da odr­ži­mo taj mo­me­nat ko­la­bo­ra­ci­je. Bu­du­ći da gej­ming in­du­stri­ja ni­je sta­la, sa­da lju­di­ma da­je­mo po­drš­ku ka­ko da se pri­la­go­de is­toj ko­li­či­ni po­sla u ra­du od ku­ce“, na­veo je Mi­loš Pa­u­no­vić, CSR spe­ci­ja­list i Nor­de­u­su…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.