Vla­sni­ku is­pla­ti­vo, za­jed­ni­ci ko­ri­sno

0

Pri­pre­mi­la: Ve­sna Ko­va­če­vić

Na­pu­stio sam naj­bo­lji po­sao ko­ji sam ika­da imao da bih pro­da­vao pi­cu, po­čeo je svo­ju “is­po­vest” Ma­son Wart­man, vla­snik sa­da već kult­ne pi­ce­ri­je “Ro­sa’s Fresh Piz­za” u Fi­la­del­fi­ji, u se­ri­ja­lu u ko­me pro­fe­si­o­nal­ci de­le svo­ja is­ku­stva u po­gle­du pra­vih (i po­greš­nih) na­či­na da se na­pu­sti si­gu­ran po­sao i za­pli­va ne­mir­nim pred­u­zet­nil­kim vo­da­ma. Mej­so­nov pred­u­zet­nič­ki pro­je­kat, me­đu­tim, za­ni­mljiv je ne sa­mo kao pri­ča o uspe­hu po svo­joj is­pla­ti­vo­sti, već i kao pri­ča o hu­ma­no­sti po pro­gra­mu druš­tve­ne od­go­vor­no­sti ko­ji pri­me­nju­je.
Mej­so­nov po­sao na Vol Stri­tu, ka­ko sam ka­že, bio je upra­vo ono što je že­leo da ra­di. Po­sao je bio za­ni­mljiv i iza­zo­van, a sa­rad­ni­ci rad­ni, lju­ba­zni i sjaj­ni. Pa ipak, od­lu­čio je da ga na­pu­sti…

 

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.