Uvod­nik

0

Piše: Vesna Kovačević

Osam­na­e­sta go­diš­nja an­ke­ta kom­pa­ni­je PwC, ko­ja se spro­vo­di me­đu ge­ne­ral­nim di­rek­to­ri­ma u sve­tu, raz­ma­tra pi­ta­nje bu­duć­no­sti kom­pa­ni­ja i is­pi­tu­je u ko­joj me­ri iz­ra­zi­to sna­žni tren­do­vi re­me­te la­nac vred­no­sti, sna­gu i di­na­mi­čan raz­voj broj­nih pri­vred­nih gra­na. Kroz se­ri­ju raz­go­vo­ra sa ge­ne­ral­nim di­rek­to­ri­ma, po­me­nu­ta pi­ta­nja bi­la su raz­ma­tra­na u pro­te­klim me­se­ci­ma, a re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja su ob­ja­vlje­ni 20. ja­nu­a­ra ove go­di­ne na go­diš­njem sa­stan­ku Svet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma u Da­vo­su. Re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­nog me­đu po­slov­nim li­de­ri­ma u Sr­bi­ji PwC je po­de­li­o sa pri­sut­ni­ma na Ko­pa­o­nik bi­znis fo­ru­mu 3. mar­ta, a mi ovom pri­li­kom ob­ja­vlju­je­mo nji­hov kra­tak sa­že­tak.
Da­lje pri­ka­zi­va­nje sli­ke sa­vre­me­nog po­slov­nog okru­že­nja i po­zi­ci­ja po­je­di­nih kom­pa­ni­ja u nje­mu, ona­kve ka­kvom je vi­de di­rek­to­ri, na­sta­vlja­mo iz­no­še­njem re­zul­ta­ta naj­no­vi­jeg Is­tra­ži­va­nja sta­vo­va fi­nan­sij­skih di­rek­to­ra u sred­njoj Evro­pi ko­je je spro­ve­la re­vi­zor­sko – kon­sul­tant­ska ku­ća De­lo­it­te.

Upra­vo ove pri­lo­ge kao oko­sni­cu mar­tov­skog iz­da­nja ča­so­pi­sa “GM Bu­si­ness & Li­festyle­” iza­bra­li smo da bi­smo, da­ju­ći ši­ru sli­ku tre­nut­ne si­tu­a­ci­je i opštih pri­li­ka, po­mo­gli na­šim či­ta­o­ci­ma, pre sve­ga oni­ma na me­na­džer­ski po­zi­ci­ja­ma, da upo­re­de svo­ja raz­miš­lja­nja sa sta­vo­vi­ma an­ke­ti­ra­nih di­rek­to­ra, mo­žda objek­tiv­ni­je sa­gle­da­ju po­zi­ci­je vla­sti­tih kom­pa­ni­ja, pa mo­žda i raz­mi­sle o ne­kim tak­tič­kim pro­me­na­ma, a sve za­rad po­sti­za­nja za­cr­ta­nih stra­teš­kih ci­lje­va.

 

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.