Pri­o­ri­teti fi­nan­sij­skih di­rek­to­ra u Sr­bi­ji

0

Piše: De­lo­it­te
Upr­kos fi­nan­sij­skoj i eko­nom­skoj ne­iz­ve­sno­sti, ve­ći­na fi­nan­sij­skih di­rek­to­ra iz Sr­bi­je je op­ti­mi­stič­na, ukup­no 61%, ka­da je reč o fi­nan­sij­skoj per­spek­ti­vi pred­u­ze­ća u ko­ji­ma ra­de, a njih 29 % sma­tra da će si­tu­a­ci­ja osta­ti ne­pro­me­nje­na, po­ka­zu­je naj­no­vi­je Is­tra­ži­va­nje sta­vo­va fi­nan­sij­skih di­rek­to­ra u sred­njoj Evro­pi ko­je je spro­ve­la re­vi­zor­sko – kon­sul­tant­ska ku­ća De­lo­it­te.

Kao ključ­ne za­da­ta­ke is­ti­ču po­ve­ća­nje li­kvid­no­sti, re­struk­tu­ri­ra­nje pred­u­ze­ća, rast pri­ho­da na po­sto­je­ćim i no­vim tr­žiš­ti­ma, kao i sma­nje­nje di­rekt­nih troš­ko­va, dok će se ve­ći­na pred­u­ze­ća ko­ja je uče­stvo­va­la u ovoj an­ke­ti naj­ma­nje ba­vi­ti no­vim in­ve­sti­ci­ja­ma, s ob­zi­rom da ne že­le da pre­u­zi­ma­ju ri­zi­ke već da po­bolj­ša­ju ope­ra­tiv­nu efi­ka­snost i po­ve­ća­ju pro­duk­tiv­nost…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.