Pred­u­zet­nič­ka is­ku­stva Se­ver­nja­ka

0

Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja

Mo­že li ”nje­no vi­so­čan­stvo pče­la” po­sta­ti srp­ski lo­sos? Te­ma je za raz­miš­lja­nje za­da­ta in­spi­ra­tiv­nim pre­da­va­njem o pred­u­zet­niš­tvu , ko­je je na po­ziv stu­dent­ske ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Mre­ža za po­slov­ni raz­voj, a u okvi­ru pro­jek­ta Ško­la po­slov­nih veš­ti­na, odr­žao nor­veš­ki am­ba­sa­dor u Be­o­gra­du Nils Rag­nar Kam­svog. On je sa pri­sut­ni­ma po­de­lio nor­veš­ka is­ku­stva ko­ja go­vo­re da po­en­ta ni­je uvek u iz­u­mi­ma no­ve te­ho­nol­gi­je.

“Ve­li­ki broj naj­po­zna­ti­jih pro­iz­vo­da ko­ji su u mno­go­me pro­me­ni­li naš sva­ko­dnev­ni ži­vot ima­mo upra­vo za­hva­lju­ju­ći pred­u­zet­ni­ci­ma. Šum­pe­ter je bio u pra­vu ka­da je re­kao da pred­u­zet­ni­ci mo­gu, a če­sto i do­pri­no­se me­nja­nju druš­tva”, za­po­čeo je pre­da­va­nje, po­zi­va­ju­ći se na ču­ve­nog eko­no­mi­stu Jo­ze­fa Šum­pe­te­ra, go­spo­din Kam­svog…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.