Mo­bil­na pla­ća­nja sve pri­hva­će­ni­ja

0

Pre­ma re­zu­la­ti­ma naj­no­vi­jeg is­tra­ži­va­nju kom­pa­ni­je Ma­ster­Card, fo­kus po­tro­ša­ča se u po­sled­njih go­di­nu da­na po­me­rio sa is­pi­ti­va­nja si­gur­no­sti mo­bil­nih pla­ća­nja ka raz­go­vo­ri­ma o mo­guć­no­sti­ma po­bolj­ša­nja di­gi­tal­nih is­ku­sta­va na nji­ho­vim ure­đa­ji­ma.

 

Kom­pa­ni­ja Ma­ster­Card je re­zul­ta­te tre­ćeg go­diš­njeg is­tra­ži­va­nja o mo­bil­nim pla­ća­nji­ma pod na­zi­vom Mo­bi­le Payment Study, spro­ve­de­nog u sa­rad­nji sa kom­pa­ni­jom Pri­me Re­se­arch, pred­sta­vi­la po­čet­kom mar­ta na Svet­skom kon­gre­su mo­bil­nih teh­no­lo­gi­ja u Bar­se­lo­ni. Re­zul­ta­ti ovog is­tra­ži­va­nja, ko­je je ana­li­zi­ra­lo 19,1 mi­li­o­na ob­ja­va na druš­tve­nim mre­ža­ma ši­rom sve­ta to­kom 2014. go­di­ne, po­ka­zu­ju ne sa­mo iz­u­ze­tan po­rast bro­ja raz­go­vo­ra o mo­bil­nim pla­ća­nji­ma, već i pro­me­nu u to­nu i te­mi tih raz­go­vo­ra…
Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.