Ma­nje op­ti­mi­zma u 2015.

0

Osam­na­e­sta go­diš­nja an­ke­ta kom­pa­ni­je PwC, ko­ja se spro­vo­di me­đu ge­ne­ral­nim di­rek­to­ri­ma u sve­tu, raz­ma­tra pi­ta­nje bu­duć­no­sti kom­pa­ni­ja i is­pi­tu­je u ko­joj me­ri iz­ra­zi­to sna­žni tren­do­vi re­me­te la­nac vred­no­sti, sna­gu i di­na­mi­čan raz­voj broj­nih pri­vred­nih gra­na. Kroz se­ri­ju raz­go­vo­ra sa ge­ne­ral­nim di­rek­to­ri­ma, po­me­nu­ta pi­ta­nja bi­la su raz­ma­tra­na u pro­te­klim me­se­ci­ma, a re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja su ob­ja­vlje­ni 20. ja­nu­a­ra ove go­di­ne na go­diš­njem sa­stan­ku Svet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma u Da­vo­su. Re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­nog me­đu po­slov­nim li­de­ri­ma u Sr­bi­ji PwC je po­de­li­o sa pri­sut­ni­ma na Ko­pa­o­nik bi­znis fo­ru­mu 3. mar­ta, a mi ovom pri­li­kom ob­ja­vlju­je­mo nji­hov kra­tak sa­že­tak.
Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.