Ko će da­nas da vas zo­ve te­le­fo­nom?

0

Piše: Zo­ran Ko­va­če­vić

Uvek sam se pi­tao ka­ko to da kod nas u Sr­bi­ji niš­ta ne uspe­va ta­ko do­bro kao u sve­tu. Ni­je va­žno o kom seg­men­tu druš­tva i pri­vre­de go­vo­ri­mo, si­tu­a­ci­ja je ma­nje-vi­še u sva­kom slič­na. Iz­u­ze­ta­ka na­rav­no ima, ali oni jed­no­stav­no ne ne­gi­ra­ju ovo pra­vi­lo ne­go ga po­tvr­đu­ju.
Već sam pi­sao o to­me da je sa­vre­me­ni bi­znis – di­gi­ta­lan. Dva­de­set pr­vi vek je do­neo ve­li­ke pro­me­ne u pri­stu­pu po­slo­va­nju, na­či­nu ka­ko se ono oba­vlja, ka­ko se ostva­ru­je vi­dlji­vost va­še fir­me na tr­žiš­tu, ka­ko se sti­ču kli­jen­ti i po­seb­no ka­ko se za­dr­ža­va nji­ho­va pa­žnja na va­šem bren­du i na taj na­čin učvrš­ću­je i ši­ri po­sto­je­će tr­žiš­te. Me­đu­tim, sti­če se uti­sak da je, ge­ne­ral­no, ma­li broj na­ših fir­mi sve­stan ove či­nje­ni­ce. Mno­gi još uvek ra­de „po sta­rom“ i ma­lo to­ga su pro­me­ni­li u svom po­slo­va­nju, a pro­puš­te­ne pri­li­ke ima­ju svo­ju ce­nu…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.