Ko­ri­snič­ko is­ku­stvo na dru­ga­či­ji na­čin

0

Razgovarao: Zoran Kovačević

 

Sve one ko­ji su u bi­zni­su, a po­seb­no one ko­ji se ba­ve teh­no­lo­gi­jom, po­ne­la je vest o mo­guć­no­sti da na­po­kon i u na­šoj ze­mlji ko­ri­sti­mo pred­no­sti ko­je do­no­si 4G LTE teh­no­lo­gi­ja. Pr­vu press kon­fe­ren­ci­ju na ko­joj su pri­ka­za­ne no­ve mo­guć­no­sti u mo­bil­nim mre­ža­ma odr­ža­la je kom­pa­ni­ja Vip mo­bi­le, a mi smo tu pri­li­ku is­ko­ri­sti­li da kroz in­ter­vju sa nje­nim ge­ne­ral­nim di­rek­to­rom De­ja­nom Tur­kom do­bi­je­mo i neš­to vi­še in­for­ma­ci­ja o ko­ri­sti ko­ju će od 4G teh­no­lo­gi­je ima­ti gra­đa­ni, bi­znis i dr­ža­va, kao i o stra­te­gi­ji i pla­no­vi­ma Vi­pa.
Intervju u celosti možete da pročitate, ali i da ga odgledate, u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.