HR: Za i pro­tiv aut­sor­so­va­nja

0

Piše: Nataša Šovljanski

Kva­li­tet­no ura­đe­na cost/be­ne­fit ana­li­za tre­ba da pret­ho­di do­no­še­nju od­lu­ke da li HR funk­ci­ju, ili bi­lo ko­ju dru­gu po­slov­nu funk­ci­ju, aut­sor­so­va­ti ili ne.

Da­nas je aut­sor­sing trend u po­ra­stu, a kao naj­če­šći raz­lo­zi za aut­sor­so­va­nje na­vo­de se po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­no­sti, do­bi­ja­nje na br­zi­ni, tač­no­sti i po­u­zda­no­sti, vo­đe­nje po­slo­va­nja sa ma­njim bro­jem stal­no za­po­sle­nih, pri­stup sa­vre­me­noj teh­no­lo­gi­ji pre­ko aut­sor­sing (out­so­ur­cing) pro­vaj­de­ra i na taj na­čin iz­be­ga­va­nje sop­stve­nih tro­ško­va ko­ji bi bi­li ve­za­ni za mo­der­ni­za­ci­ju teh­no­lo­gi­je, ne­do­sta­tak po­treb­ne eks­per­ti­ze unu­tar pred­u­ze­ća, iz­me­šta­nje ope­ra­tiv­no-ad­mi­ni­stra­tiv­nih po­slo­va ka­ko bi se do­bi­lo vre­me neo­p­hod­no za  re­ša­va­nje stra­te­ških pi­ta­nja, mo­guć­nost fo­ku­si­ra­nja na glav­nu de­lat­nost pred­u­ze­ća ume­sto tro­še­nja ener­gi­je i vre­me­na na po­slo­ve ko­ji su za da­to pred­u­ze­ća spo­red­na de­lat­nost, bo­lji kva­li­tet uslu­ge, mo­guć­nost do­bi­ja­nja do­dat­nih uslu­ga, ve­ća uslu­žnost, sma­nje­nje di­rekt­nih i in­di­rekt­nih tro­ško­va ko­ji su ve­za­ni za broj za­po­sle­nih, ma­nji sve­u­kup­ni tro­ško­vi.

U po­gle­du na­ve­de­nih raz­lo­ga naj­ve­ći broj pred­u­ze­ća se za aut­sor­sing  opre­de­lju­je ra­di sma­nje­nja sve­u­kup­nih tro­ško­va, za­tim zbog ve­ćeg kva­li­te­ta eks­ter­ne uslu­ge, ne­do­stat­ka po­treb­ne eks­per­ti­ze unu­tar fir­me, ve­će efi­ka­sno­sti i mo­guć­no­sti do­bi­ja­nja do­dat­nih uslu­ga.

Iako je ušte­da je­dan od pri­mar­nih raz­lo­ga zbog ko­jeg fir­me raz­mi­šlja­ju o aut­sor­sin­gu, Gart­ner stu­di­ja je po­ka­za­la da čak u  50 % slu­ča­je­va aut­sor­sing ko­šta vi­še od  in-ho­u­se re­še­nja, zbog če­ga je out­so­ur­cing ROI (re­turn on in­vest­ment) u mno­gim slu­ča­je­vi­ma pra­va enig­ma, ali se fir­me ipak od­lu­ču­ju na taj ko­rak.

Do slič­nih re­zul­ta­ta se do­šlo i u kvar­tal­nom is­tra­ži­va­nju Ma­na­ge­ment Ba­ro­me­ter ko­je spro­vo­di Pri­ce­wa­ter­ho­u­se­Co­o­pers. Sa­mo 47 % iz­vr­šnih di­rek­to­ra je sa­op­šti­lo da ostva­ru­je ušte­du za­hva­lju­ju­ći aut­sor­sin­gu. Osta­li di­rek­to­ri ob­u­hva­će­ni is­tra­ži­va­njem na­vo­de pre sve­ga stra­te­ške raz­lo­ge za aut­sor­sing, u smi­slu ve­će efi­ka­sno­sti sa­mog pro­ce­sa ko­ji se aut­sor­su­je, mo­guć­no­sti ba­vlje­nja stra­te­škim pi­ta­nji­ma ume­sto ope­ra­tiv­nim po­slo­vi­ma, kao i ma­nji ri­zik u ve­zi sa mo­gu­ćim ka­zna­ma, ma­nji bez­bed­no­sni ri­zik uko­li­ko je po­treb­no obez­be­di­ti pri­vat­nost, od­no­sno taj­nost po­da­ta­ka i slič­no.

In ho­u­se vs out­so­ur­cing

Pi­ta­nje ko­je se na­me­će je za­što je aut­sor­sing trend i da­lje u po­ra­stu ka­da če­sto za mno­ge ni­je jef­ti­ni­je re­še­nje. Po­sto­ji vi­še fak­to­ra ko­ji uti­ču na to. Ne­ki od njih su: sve ve­ća iz­lo­že­nost kon­ku­ren­ci­ji na glo­bal­nom ni­vou, br­ze teh­no­lo­ške pro­me­ne i pri­ti­sak de­o­ni­ča­ra ko­ji že­le ve­će di­vi­den­de. Svi oni za­jed­no pri­mo­ra­va­ju iz­vr­šne di­rek­to­re da pa­žlji­vo pro­mi­šlja­ju o na­či­nu na ko­ji vo­de po­slo­va­nje.

Ar­gu­men­ti ko­ji go­vo­re u pri­log aut­sor­sin­gu su ve­ća usme­re­nost na glav­nu de­lat­nost ume­sto ba­vlje­nja spo­red­nim po­slo­vi­ma, re­ša­va­nje stra­te­ških pi­ta­nja ume­sto ope­ra­tiv­nih, ve­ća efi­ka­snost i kva­li­tet u oba­vlja­nju po­slo­va ko­ji se aut­sor­su­ju, pri­stup sa­vre­me­noj teh­no­lo­gi­ji i neo­p­hod­noj eks­per­ti­zi, ma­nja iz­lo­že­nost po­ten­ci­jal­nim ri­zi­ci­ma, pre sve­ga ka­zne­nim i bez­bed­no­snim.

Ar­gu­men­ti ko­ji go­vo­re pro­tiv aut­sor­sin­ga su gu­bi­tak in ho­u­se (u okvi­ru ku­će) eks­per­ti­ze, ne­e­fek­tiv­no upra­vlja­nje od­no­som sa pro­vaj­de­rom, ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce po or­ga­ni­za­ci­o­nu kul­tu­ru pred­u­ze­ća, ri­zik od po­ten­ci­jal­no ne­pla­ni­ra­nog uve­ća­va­nja tro­ško­va.

Fir­me kan­di­da­ti za aut­sor­sing

Fir­me ko­je su iz­lo­že­ne ve­li­kim va­ri­ra­nji­ma u pro­me­tu i tr­ži­šnoj ne­si­gur­no­sti te­že da fik­sne tro­ško­ve sve­du na mi­ni­mum i uglav­nom se ra­di­je opre­de­lju­ju za aut­sor­sing ume­sto za­po­šlja­va­nja lju­di ko­je će ka­sni­je mo­žda mo­ra­ti da ot­pu­ste. Na taj na­čin iz­be­ga­va­ju sve fi­nan­sij­ske, prav­ne i dru­štve­ne pro­ble­me ko­je sa so­bom no­si sma­nje­nje rad­ne sna­ge.

Svet­ski po­ka­za­te­lji go­vo­re da od ukup­nog kon­zu­mi­ra­nja aut­sor­sing uslu­ga sa­mo 7% ot­pa­da na ve­li­ke kor­po­ra­ci­je, jer one ima­ju in ho­u­se re­še­nja ko­ja su za njih jef­ti­ni­ja. U slu­ča­ju ka­da se opre­de­lju­ju za aut­sor­sing to či­ne is­klju­či­vo iz stra­te­ških raz­lo­ga.

Aut­sor­sin­gu pre sve­ga pri­be­ga­va­ju ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća ko­ja ni­ti ima­ju po­tre­ban broj za­po­sle­nih, ni­ti bu­džet ko­ji bi im omo­gu­ća­vao da va­lja­no oba­vlja­ju da­tu vr­stu po­slo­va, a sva­ki pro­pust na tom pla­nu mo­že da im stvo­ri ozbilj­ne pro­ble­me i ka­zne­ne pe­na­le.

Tekst u celosti možete pročitati ovde

Share.

About Author

Comments are closed.