Dva­de­set go­di­na po­slo­va­nja kom­pa­ni­je Mar­bo Pro­duct

0

Pripremio: Zoran Kovačević

Kom­pa­ni­ja Mar­bo Pro­duct, deo mul­ti­na­ci­o­nal­ne kom­pa­ni­je Pep­si­Co, u 2015. go­di­ni obe­le­ža­va dva­de­set go­di­na po­slo­va­nja. Osim ovog ju­bi­le­ja, ove go­di­ne se obe­le­ža­va i dva­de­set go­di­na bren­da Chipsy, pr­vog u port­fo­li­ju kom­pa­ni­je Mar­bo.

U izjavi za naš časopis Tatjana Mitrović, menadžer pravnih poslova i komunikacija Mar­bo Pro­ducta, o poslovanju kompanije kaže: „Sve je po­če­lo pre tač­no 20 go­di­na, lan­si­ra­njem na tr­ži­ste na­šeg pr­vog pro­iz­vo­da – CHIPSY-ja u no­vem­bru 1995. U pro­te­kle dve de­ce­ni­je, kom­pa­ni­ja Mar­bo Pro­duct i njen port­fo­lio su po­sta­li si­no­nim kva­li­te­ta za seg­ment gric­ka­li­ca i us­peš­nog po­slo­va­nja, za­hva­lju­ju­ći če­mu je 2008. go­di­ne kom­pa­ni­ja Mar­bo Pro­duct po­sta­la deo Pep­si­Co kom­pa­ni­je.

Ina­če, kom­pa­ni­ja Pep­si­Co po­slu­je u vi­še od 200 ze­ma­lja ši­rom sve­ta, a po­tro­ša­či vi­še od mi­li­jar­du pu­ta dnev­no po­seg­nu za Pep­si­Co pro­iz­vo­di­ma. Svo­jim port­fo­li­om hra­ne i pića ko­ji ob­u­hva­ta Fri­to-Lay, Ga­to­ra­de, Pep­si-Co­la, Qu­a­ker i Tro­pi­ca­na, Pep­si­Co je glo­bal­no ostva­rio vi­še od 66 mi­li­jar­di do­la­ra ne­to pri­ho­da u 2014. go­di­ni. Pep­si­Co port­fo­lio ob­u­hva­ta ši­rok spek­tar hra­ne i pića, uključujući i 22 bren­da ko­ja pre­ma pro­ce­na­ma, po­je­di­nač­no ge­ne­ri­šu vi­še od mi­li­jar­du do­la­ra na go­diš­njem ni­vou u ma­lo­pro­da­ji”…

Tekst u celosti možete da pročitate, kao i da odgledate video, u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.